Ordliste

Bemba Gombo Den Internationale Straffedomtol, Decision on the confirmation of charges, ICC-01/05-01/08-424, 15. juni 2009.

I december 2004 fremsendte regeringen i CAR en henvendelse til anklagemyndigheden vedrørende mulige forbrydelser begået på statens territorium, og anklageren besluttede i maj 2007 at iværksætte en egentlig efterforskning i medfør af Statuttens artikel 53. I forlængelse af efterforskningen anmodende anklageren i maj 2008 om udstedelsen af en anholdelsesbeslutning mod Jean-Pierre Bemba Gombo, og han blev den 24. maj 2008 anholdt i Belgien. Bemba Gombo angives af anklagemyndigheden at være leder af militsen Mouvement de libération du Congo (MLC). Forbrydelserne, som Bemba Gombo angives at være ansvarlig for og som omfatter bl.a. drab og voldtægt som både forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, fandt sted mellem den 25. oktober 2002 og den 15. marts 2003, da MLC kom den daværende præsident i CAR, Ange-Felix Patasse, til undsætning i forbindelse med et statskupsforsøg ledet af Francois Bozize. Hovedforhandlingen begyndte den 22. november 2010.

Betænkning nr. 1435: Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. Betænkning nr. 1435, København 2004.

Side 303

Betænkning nr. 1488: Betænkning om dansk straffemyndighed. Afgivet af Justitsministeriets jurisdiktionsudvalg. Betænkning nr. 1488, København 2007.

Betænkning nr. 1494: Betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven, Betænkning nr. 1494, København, 2008.

Domstolen Den International Straffedomstol.

ICTR Det Internationale Strafferetlige Tribunal vedrørende retsforfølgning af personer, der er ansvarlige for folkedrab og andre alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for Rwandas territorium samt af rwandiske statsborgere, der er ansvarlige for folkedrab og andre alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for tilgrænsende staters territorium mellem 1. januar 1994 og 31. december 1994, jf. Bekendtgørelse nr. 832 af 10. oktober 1995.

ICTY Det Internationale Tribunal vedrørende retsforfølgning af personer, der er ansvarlige for alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for det tidligere Jugoslaviens territorium siden 1991, jf. lov nr. 1099 af 21. december 1994

Katanga og Chui Den Internationale Straffedomtol, Decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/07-717, 30. september 2008.

Germain »Simba« (Løve) Katanga og Mathieu Ngudjolo Chui angives at lede hver deres milits i Ituri området: Katanga angives at være militær leder af Force de Resistance Patriotique en Ituri (FRPI), der hovedsageligt består af personer fra den etniske gruppe Ngiti. Chui var angiveligt leder af Front des Nationalistes et Integrationnistes (FNI), der hovedsageligt består af personer fra den etniske gruppe Lendu. Begge etniske grupper stod i et modsætningsforhold til gruppen bestående af personer med den etniske baggrund Hema, Side 304 herunder ovennævnte UPC. Den 24. februar 2003 blev landsbyen Bogoro angrebet: Landsbyen, der hovedsageligt var befolket af personer fra Hema gruppen, indeholdt en UPC militærlejr, men anklagerne går på, at målet med angrebet var at udslette landsbyen, og civilbefolkningen blev udsat for en lang række overgreb, herunder drab, voldtægt, plyndring mv. Flere end 200 civile angives at være dræbt i forbindelse med angrebet. Der er endvidere rejst tiltale omhandlende børnesoldater. Begge blev anholdt af congolesiske myndigheder i henholdsvis slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008 og overført til Domstolen. Tiltalen omhandler dels forbrydelser mod menneskeheden, dels krigsforbrydelser. Hovedforhandlingen påbegyndtes den 24. november 2009.

Kenya Den Internationale Straffedomtol, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, ICC-01/09-19, 31. Marts 2010.

Anklageren oplyste allerede i februar 2008, at han fulgte udviklingen i Kenya, hvilket han gentog i februar 2009. Baggrunden for denne interesse var den vold, der fandt sted i forlængelse af valget i december 2007. På baggrund af det materiale som anklagemyndigheden har modtaget, fandt anklageren, at der var rimeligt grundlag for at starte en formel efterforskning, jf. Statuttens artikel 15, stk. 3, hvorfor en anmodning herom den 26. november 2009 blev forelagt forundersøgelseskammeret. Den 31. marts 2010 bemyndigede et flertal i forundersøgelseskammer II anklageren til at påbegynde efterforskningen.

Lubanga Den Internationale Straffedomtol, Decision on the confirmation of charges, ICC-01/04-01/06-803, 29. januar 2007.

Side 305

Forundersøgelseskammer I udstedte den 10. februar 2006 en anholdelsesbeslutning vedrørende Thomas Lubanga Dyilo (offentliggjort den 17. marts 2006). Han angives at være grundlægger af Union des Patriotes Congolais (UPC) samt leder af den militære del af UPC: Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), der domineredes af den etniske gruppe Hema. UPC havde i 2002 en stærk position i Ituri, og indtog i august bl.a. hovedbyen Bunia. Thomas Lubanga Dyilo blev overført til Domstolen af de congolesiske myndigheder, og tiltalen mod ham blev bekræftet den 29. januar 2007. Tiltalepunkterne angår at udskrive eller hverve børn under 15 år til FPLC og at anvende dem aktivt i fjendtligheder. Hovedforhandlingen påbegyndtes den 26. januar 2009.

Plum og Laursen Lars Plum og Andreas Laursen (red.): Enhver Stats pligt – international strafferet og dansk ret, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2007.

Rom-Statutten Statutten for Den Internationale Straffedomstol.

Statutten Se Rom-statutten.

Triffterer 2008: Otto Triffterer (red.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article, 2. udgave, Nomos, 2008.

Vejledende gerningsbeskrivelser: Vejledende beskrivelser af gerningsindholdet, der skal bistå Donstolen i fortolkning og anvendelse af de materielle straffebestemmelser. I den danske oversættelse af Statutten hedder det i artiklerne 9 og 21: »Vejledende beskrivelser af gerningsindhold«.

Side 306

  • Luk
  • Udvid