Sagregister

A

advokater, 37f, 40, 42, 53, 61, 93

adækvans, 38, 57, 68, 95

agtpågivenhed, 34, 39, 47, 49ff, 69, 70

aktionæransvar, 52ff, 62,

almindelig erstatningsregel, 17ff

amtskommuner, 86,

analogi, 6, 25, 26, 27, 87

ansvarsbegrænsning, 16

ansvarsforsikring, 4, 5, 6, 8ff, 23, 34ff, 38, 63, 72, 74, 76, 91ff

ansvarsfraskrivelse, 38

arbejdsmiljø, 13, 67, 68

arbejdstagere, 9, 14f, 33, 34, 60, 70, 91

asbest, 20, 75, 84, 95, 104

B

BBR-registeret, 63

begrundelse, 20f, 26f, 28, 31ff, 55, 70

bestyrelsesansvar, se ledelsesansvar

betjeningsfejl, 69ff

– bevisbyrde, 70f

– personligt ansvar, 70

– produkttingsskade, 71

– professionsansvar, 71

– risikostyring, 70

– virksomhedsansvar, 70

bevis, 19, 20, 24, 28, 29f, 71, 74, 90, 95f,

bevisbyrde, 16, 70, 71, 88, 90

blokade, 64

bygningsreglementet, 68

byrdefordeling, 91ff

bøde, 14, 22, 45, 67, 80

børn, 46, 47

– opsyn med, 68

C

Coase teoremet, 13

culpareglen, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18f, 21, 27f, 33ff, 69f, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 87, 96, 97, 99, 101, 103, 104

– ansvarsforsikring, 36

– erhverv, 46

– etik, 33

– forsæt, 35

– hensigtsmæssighed, 35

– integritetskrænkelser, 37

– privatliv, 46

– prævention, 33

– retsstridighed, 36

– rimelighed, 35

– tilregnelse, 36

– uagtsomhed, 35

– udvidelse, 49ff

D

diskrimination, 5, 27, 79

dommere, 30f, 63, 66, 99

dommerskabt ret, 24, 28, 99ff

domænenavne, 67

driftsrisici, 82ff

driftstabsforsikring, 8, 46

E

egen skyld, 12, 15, 61, 63, 74, 82, 103

ekspropriation, 6, 79f

elevatorer, 72

emissionsbank/institut, 56f, 66

entreprenøransvar, 68, 76f, 80ff

erhvervsansvarsforsikring, 3, 4, 9, 38, 72, 76

Eternit-sagen, se asbest

exemplary damages, 15

F

familieforsikring, 9, 10, 92

farlig bedrift, 74f, 84

fjernvarmeledninger, 76, 77, 87

flere skadevoldere, se byrdefordeling

flyveprøve, 21, 24, 71

fodgænger, 92

fogedforbud, 95f

Folketinget, 31, 43, 55, 84, 97, 99, 100, 103

forbud, 14, 41, 52, 66f, 83, 93, 100, 102ff

forholdets natur, 20, 21, 22, 26, 30, 36, 51

formueskade, 8, 23, 26, 37, 38, 63, 95

Side 113

forsikring, 8ff, 21, 23, 26, 29f, 34, 35f, 38, 46, 59, 76, 80, 91ff

forsvarlighed, 49ff, 101

forsørgertab, 2, 4

fortolkning, 20, 85

forurening, 7, 64, 84

fuldstændighedserklæring, 41, 65f

førtidspension, 3, 60

G

genopretning, 11

god skik, 33, 38ff, 49ff, 56, 57, 61, 64f, 66, 68, 69, 78, 99

– advokater, 42f

– erstatningsansvar, 41, 45

– etik, 42

– finansielle virksomheder, 43

– god faglig skik, 40ff

– myndighedsbemyndigelse, 42

– præcisering og udfyldning af culpareglen, 64f

– revisorer, 42f

– samlet vurdering, 64

– særlige kvalifikationer, 39

– udvikling, 44f

godtgørelse, 2, 3, 4, 15f, 37, 96

grundvand, 75

H

Hafnia-sagen, 46, 57

handicappede, 47

husstandsforsikring, se familieforsikring

hændelige skader, 7, 27f, 80, 82

I

independant contractor, 80ff

individualiserende metode, 17

integritetskrænkelse, 23, 33, 37

J

jernbaner, 7, 23, 74, 75, 83

K

kausalitet, 57, 68, 95, 104

klimaændringer, 11

kloakbrud, 75

kontraktansvar, 78f

kontraktbrud, 16, 78f

kontraktforhold, 16f, 39, 54, 78f, 88

kommuner, 3, 21, 63, 77, 79, 81, 82, 87f, 89, 94

kompensation, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 49f, 79

kompensationssystemer, 1

konkurrencebegrænsning, 64

konkurrencekrænkelse, 50

Købelovskonventionen (CISG), 39, 77, 78, 89

L

ledelsesansvar, 37, 51, 54, 62, 70, 92f

ledningsbrud, 11, 20, 75, 76, 77, 81

lex communis, 17

lex loci delicti, 17

lighed, 5ff, 19, 27f, 79f, 92

– grundsætning, 79f

lovvalg, 17, 89

luftfart, 9, 71, 74

luftledninger, 79

lovgiver 5, 8, 21f, 27, 31, 39, 44, 73, 84, 99f

lungekræft, 100

læger, 5, 7, 11, 36, 40, 62, 70, 102

M

markedsføringsskik, god, 18, 37, 42, 66,

materielfejl, 72

medarbejderansvar, 15, 34

mén, 2, 3, 4, 15,

menneskelige fejl, se betjeningsfejl

miljøskader, 7, 64

motorkøretøj, 6, 7, 13, 33, 92

motorvej, 27, 80, 83

N

naboforhold, 13f, 21, 26, 74f, 76, 79, 82, 84

naturkatastrofer, 7, 13, 80

Nordisk Fjer-sagen, 56f

nøgler, misbrug af, 35, 45

O

objektivt ansvar, 7, 17, 23, 26, 27, 31, 47, 51, 67f, 71, 72, 73ff, 87, 90, 101, 102, 103

– særlovgivning, 73f

– retspraksis, 74ff

offererstatning, 5

omsorgsforpligtelse, 78

omvendt bevisbyrde, 16, 88, 90

oplysninger fra det offentlige, 62f

Side 114

opsyn, 68

oversvømmelse, 77

P

patientforsikring, 5, 7, 37, 63, 86

personskade, 1, 2ff, 7, 10, 13, 14, 23, 72, 85ff, 101f

piratprogramkort, 67

plagiat, 50, 67, 95

praksisændring, 44, 65f

produktansvar, 16, 17, 25, 72, 85ff, 101ff

– bevis, 90

– defekt, 85

– direktivet, 85

– hæftelsesansvar, 87f

– ingredienstilfælde, 89

– komponenttilfælde, 89

– kvalitetskontrol, 87f

– loven, 85

– mellemhandleransvar, 88ff

– personskader, 87ff

– producentansvar, 89f

– præsumptionsansvar, 88

– skærpet ansvar, 90

– tingsskader, 87ff

– udviklingsskader, 88

produktsikkerhed, 13, 67, 85f, 101, 103

professionsansvar, 37, 39f, 45, 61, 71,

prospekter, 40, 56ff, 66

– emissionsprospekt, 57

– god prospektskik, 56

– Hafnia-sagen, 57

– kendelige risici, 58

– loyal oplysningspligt, 56

– Nordisk Fjer-sagen, 56f

– personselskaber, 58

– samlet selvstændig vurdering, 57

– ukyndig investor, 59

præmie, 4, 10, 11, 21, 27, 29f, 72, 74, 76, 80, 92

public utilities, 82f

punitive damages, 15, 16

R

regres, 3, 5, 12, 14, 21, 62, 81, 88, 89

resultatforpligtelse, 78

retroaktiv effekt, 65f

retsanvendelse, 19, 24ff, 30f

– analogi, 25

– dynamisk element, 25f

– jura novit curia, 24

– lighed, 27

– præcedens, 24

– skyld, 28

– stare decisis, 24

– statisk element, 25f

retskilder, 6, 8, 20, 22ff, 79

retssikkerhed, 19, 24, 50, 92

revisorer, 37f, 40ff, 53, 57, 58, 61f, 65, 66, 78, 93, 95

risikostyring (risk management), 11, 70, 75f

rygning, 20, 22, 100ff

– passiv, 104

rørledninger, 83

rådgivning, 22, 49, 53, 59ff

– auktioner, 61

– egen skyld, 61,

– ejendomsmægler, 61

– læge, 62

– offentlig myndighed, 60

– professionalisering, 60

– professionel karakter, 59

– samtykke, 61

– sociale ydelser, 60

– valutaterminsforretninger, 61f

S

selskabstømmersager, 42, 49, 51ff, 93

– agtpågivenhed, 51

– datterselskab, 53

– fordeling af erstatningsbyrden, 93

– hvilende selskab, 52

– overskudsselskab, 51

– selvfinansieringsforbud, 52

– skatterådgivning, 53

– skattesvig, 51

– skuffeselskaber, 52

– skyldnersvig, 51

– sælgeransvar, 51ff

selvmord, 29f

selvrisiko, 8

sikkerhedsforskrifter, 14, 67f

skuffede forventninger, 96f

skyld, 6, 7, 9, 12, 28, 33ff, 69, 70, 73, 74

skønsmæssigt fastsat erstatning, 80, 95

socialret, 1, 23

solidarisk ansvar, 87, 91ff,

solidaritet, 5, 26, 79

Side 115

stare decisis, 24, 65

staten, 5, 6, 62f, 71,

straf, 14, 22, 28, 45, 51, 53f, 62, 67, 100

støjskader, 79f

svie og smerte, 4, 15

sygehjælp, 3

systemskade, 100

sælgeransvar, 51ff

T

tandlæge, 14

terroristhandlinger, 11

tilbagevirkende kraft, 55, 65f

tilsynspligt, 68

tingbogen, 62f

tingsforsikring, 2, 8, 9, 13, 14, 32, 46

tobaksskader, 20, 22, 31, 100ff

tort, 12, 15, 16

trafikansvar, 9, 91

trafikulykker, 5, 7

transplantation, 86

tålegrænse, 80

U

underleverandører, 80

underminering, 76f

V

vandledning, 77, 81

vandskade, 20f, 75, 77, 81, 95

veje, 71, 72, 77, 80, 83

vejstøj, 6, 27, 79f

virksomhedsansvar, 15, 34, 69ff

værneting, 89

Ø

økonomisk tab, 4, 95f

Side 116

  • Luk
  • Udvid