Biografier

Søren Stig Andersen, cand.jur. og ph.d. fra Københavns Universitet. Han startede sin karriere i Justitsministeriet og har efterfølgende været dommerfuldmægtig i Højesteret og konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Han har også arbejdet som funktionsleder og chefkonsulent i Miljøstyrelsen, hvor han bl.a. havde en koordinerende juridisk funktion i relation til styrelsens digitaliseringsprojekter. Søren Stig Andersen er nu adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU. Han har omfattende undervisningserfaring siden 1999 i bl.a. retsfilosofi, forvaltningsret, miljøret og EU-ret. Hans primære forskningsområder er dyreret, miljøret og digital forvaltning. I relation til digital forvaltning beskæftiger han sig navnlig med de underliggende retlige principper og værdier, som myndighederne bør tage udgangspunkt i. Offentlige myndigheders brug af machine learning er et særligt fokuspunkt.

Cecilie Brito Cederstrøm, cand.mag., redaktør og projektleder. Cecilie Brito Cederstrøm har tidligere beskæftiget sig med juridisk forskning og redigeret bogen Retten i sproget (2015), der tog udgangspunkt i samspillet mellem ret og sprog.

Shai Dothan,ph.d., LLM, LLB, lektor i international og offentlig ret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og tilknyttet iCourts – the Centre of Excellence for International Courts. Shai Dothan har tidligere været postdoc ved University of Chicago, the Hebrew University og Tel Aviv University foruden Yale University og Max Planck Institute i Heidelberg. 

Karen Dyekjær, advokat (H) og forhenværende partner (medejer) af firmaet Plesner med speciale i bl.a. EU-ret, IP-ret og konkurrenceret. Hun har tidligere været tilknyttet advokatfirmaet Cleary Gotlieb i New York og Bruxelles og senest været senioradvokat hos DLA Piper Side 371 København. Hun har blandt andre tillidshverv været formand for Konkurrenceretsforeningen og medlem af lovforberedende udvalg vedrørende konkurrenceret, virket som censor ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School og er fortsat medlem af Retsplejerådet. Hun har undervist på Københavns Universitet og Syddansk Universitet, hvor hun fortsat er ekstern lektor og har gennem årene publiceret en række artikler bl.a. om konkurrenceretlige og EU-retlige emner samt almen retslære.

Louise Victoria Johansen, ph.d., lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og uddannelsesleder for den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura). Hendes primære forskningsområder er ret og antropologi, kriminologi, viktimologi og retssociologi. Hun har udført omfattende empiriske studier i form af feltarbejde hos politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen. Her har hun bl.a. studeret, hvordan retten opnår viden om den sigtedes person; hvordan lægdommere deltager i retssager; hvordan ofre for vold oplever straffeprocessen; og om varetægtsfængsledes forventninger til en ’fair’ retssag. Teoretisk set er hun interesseret i måden, hvorpå viden skabes om personer og sager inden for straffesystemet, og er inspireret af videnssociologi, intersektionalitet og den rolle, som følelser spiller i straffesager.

Stine Jørgensen, ph.d., professor i Socialret og Diskriminerings- og ligestillingsret og tilknyttet forskningscenteret WELMA – Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet. Stine Jørgensen arbejder forskningsmæssigt med problemstillinger i relation til sociale rettigheder i bred forstand i det danske velfærdssamfund såvel som i en international kontekst. Hendes aktuelle forskning omhandler fattigdom, udsathed og sociale rettigheder, diskrimination og børn og unges sociale rettigheder.

Anne Lise Kjær, ph.d., lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Anne Lise Kjær arbejder i krydsfeltet mellem ret og sprog, som har været genstand for hendes forskning og undervisning i en lang årrække. Ved Det Juridiske Fakultet er hun ansvarlig for Side 372 undervisningen i fag, der omhandler juridisk kommunikation og retorik, på både bachelor- og kandidatuddannelserne. I årene 2011-2014 var hun leder af Retslingvistisk Netværk, RELINE, som var et dansk baseret internationalt samarbejde mellem forskere og praktikere med interesse for samspillet mellem ret og sprog. I dag er hun medlem af bestyrelsen for International Language and Law Association (ILLA). Blandt hendes publikationer kan navnes antologierne Europæisk retskultur – på dansk (2004), Linguistic Diversity and European Democracy (2011), Retten i Sproget. Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis (2015) og Language and Legal Interpretation in International Law (2022).

Morten Kjær, ph.d., lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet og forsker i retshistorie. Han har publiceret bredt om dansk og nordisk retshistorie, herunder strafferetshistorie, forfatningsretshistorie og retshistorisk metode. Han har erfaring med undervisning i retshistorie, juridisk metode og forfatningsret.

Annette Kronborg, ph.d., lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Her forsker og underviser hun i familie- og arveretlige fag. I hendes forskning har hun metodisk suppleret dogmatikken med flere andre, herunder magtformsanalyser, komparativ ret og kvalitative interviews.

Karsten Naundrup Olesen, professor i formueret med særligt henblik på det offentliges forhold ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Forsker primært i juridiske aspekter af den offentlige sektors aktiviteter som markedsaktør. Har undervist i en lang række retsdogmatiske fag, aktuelt blandt andet juridisk metode på uddannelsen til cand.soc. i jura.

Signe Boldsen Søndergaard, antropolog med speciale i mødet mellem professionelle og mennesker i sårbare situationer med særlig fokus på den danske asylkontekst. Med erfaring fra Institut for Menneskerettigheder, Udlændingestyrelsen og de seneste 11 år i DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder hun bl.a. med udvikling af rådgiv-Side 373ningsmetoder, motiverende samtaleteknik og reintegrationsprogrammer. Programspecialist i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Ditlev Tamm, dr.jur. et phil. og professor emeritus ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Her underviste han i mange år og var med til at opdyrke faget retshistorie til en spændende disciplin med et ben i både jura og humaniora. Han er samtidig kendt som en flittig og aktiv samfundsdebattør og foredragsholder, hvis repertoire spænder vidt fra jura, politik, kunst over mode – og senest debatten om identitetspolitik.

Bjarke Viskum, mag.art. i filosofi, M.Litt. og M.Phil. i retsfilosofi, studielektor i de almene fag på jura, Københavns Universitet, og ekstern lektor på jura og medicin, Syddansk Universitet, og folkesundhed, Roskilde Universitet. Han underviser og skriver om metoder i retsvidenskaben og emner i spændingsfeltet mellem ret, moral og politik og har senest udgivet En følelse for retten – En introduktion til retsfølelsens anatomi (2021).

Stinne Østergaard Poulsen, sociolog, lektor på VIA University College. Stinne Østergaard Poulsen forsker i krydsfeltet mellem sociologi og jura på asyl-, migrations- og integrationsområdet. Senest har hun analyseret konsekvenserne af det såkaldte paradigmeskifte i forhold til såvel asylretlige vurderinger som lokale integrationsprocesser.

Side 374

  • Luk
  • Udvid

Ret på tværs (1. udg.)

– mellem retsdogmatik og andre metoder