Alle titler

Viser 1 - 10 af 31 resultater for

  • Adgangstype: Mit abonnement x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Arkiv x
Nulstil alt Tilpas søgning
Gratis adgang

Nordisk rettspragmatisme (1. udg.)

Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode

Sverre Blandhol

I denne boken søker jeg å vise røttene til, og karakteren av, det jeg har valgt å kalle Nordisk rettspragmatisme. Med den betegnelsen sikter jeg til det jeg oppfatter som en hovedretning i nordisk rettsvitenskap fra Ørsted og frem til i dag. Rettspragmatismen har fokus på rettens rolle i samfunnet og de formål retten skal fremme. Metodisk kjennetegnes pragmatismen av en skepsis overfor skarpe todelinger mellom begreper og vender seg kritisk mot abstrakte rettsteorier og metodologisk formalisme. Pragmatismen behandler rettspørsmål ved i stor grad å se hen til konsekvensene – positive eller negative – av å velge den ene eller den annen løsning. På denne måte spiller erfaring, empiriske undersøkelser og det juristene kaller reelle hensyn en stor rolle. Samtidig vektlegger pragmatister de langsiktige virkninger av enkeltavgjørelser, og setter derfor også idealer som forutberegnelighet og lojalitet mot lovgiver høyt. Den nordiske rettspragmatismen har forbindelseslinjer til retorikkens argumentasjonslære og det jeg har kalt en romersk retorisk-pragmatisk tradisjon i Vestens kulturhistorie. Retningen kan antageligvis spores lenger tilbake i nordisk rettshistorie enn det jeg gjør i denne avhandlingen (Holberg kunne kanskje regnes som et tidlig eksempel), men det første klare uttrykk finner vi hos den danske rettsforskeren Anders Sandøe Ørsted.

Gratis adgang

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

Magtfordeling (1. udg.)

En analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik på den lovgivende magt

Henrik Palmer Olsen

En analyse af magtfordelingslæren.

Gratis adgang

Erik Werlauff og Sten Bønsing

Den 27. december 2007 fylder professor Claus Haagen Jensen, Aalborg Universitet, 70 år, og om nogen skal han efter et langt liv i juraens tjeneste hyldes af sine kolleger med et festskrift. Festskriftet udkommer hermed, og det overrækkes Claus Haagen Jensen i forbindelse med en akademisk højtidelighed.

Gratis adgang

Lone L. Hansen

Denne bog behandler dels fusion efter SE-reglerne, hvor der etableres et europæisk aktieselskab, dels fusion mellem aktie- og/eller anpartsselskaber i forskellige lande efter de nye regler i aktie- og anpartsselskabsloven om grænseoverskridende fusion (på grundlag af CBM-direktivet).

Gratis adgang

Susanne Clausen

Gratis adgang

Agnete Andersen og Ruth Nielsen

Gender mainstreaming på dansk kønsmainstreaming er et koncept, der anvendes mere og mere i den offentlige forvaltning for at sikre, at offentlige myndigheder tager hensyn til kvinders og mænds forskellige levevilkår og behov. I denne fremstilling ser vi på kønsmainstreaming for at afdække kønsmainstreamings juridiske perspektiv. På det nuværende udviklingstrin er det mest korrekt at analysere og beskrive kønsmainstreaming som en »god skik«- regel. Vi har fremdraget væsentlige elementer for, hvad der skal til for at opbygge en god skik.

Gratis adgang

Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler (1. udg.)

Vilkår om ansvarsfraskrivele og ansvarsbegrænsning i aftale om overdragelse

Carsten Munk-Hansen

Denne fremstillings formål er at undersøge de i dansk ret almindeligt gældende regler om virkningen af de i aftaler om overdragelse af fast ejendom indsatte vilkår, som afskærer eller begrænser køberens misligholdelsesbeføjelser i anledning af faktiske mangler.

Gratis adgang

Erik Werlauff

Bogens hovedsigte er som i hidtidige udgaver af bogen at give en integreret og koncentreret fremstilling af arve-, skifte-, afgifts- og skattespørgsmål ved dødsfald.

Gratis adgang

Ib Henricson

Siden jeg påbegyndte undervisningen i Politiret på Århus Universitet i 1990, har det været min agt at samle mine undervisningsnotater, artikler om emnet samt viden fra praksis i et for de studerende rimeligt overskueligt omfang. Bestræbelserne er blevet til denne bog.