Alle titler

Viser 1 - 10 af 294 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Indledning – Hæfte 2.2023

Ingen adgang

KFE 2023.234 (Sagkyndig beslutning af 19.7.2023 i sag nr. G-3287)

Entreprise – sikkerhedsstillelse – entreprenørens konkurs

Entreprise – sikkerhedsstillelse – ophævelse

Entreprise – sikkerhedsstillelse – nedskrivning

Efter underentreprenørens konkurs blev aftalen ophævet, og afslutningen af stadeforretning skulle sidestilles med aflevering, således at hovedentreprenøren kunne fremsætte krav i en kortere tid efter modtagelsen af stadeopgørelse uden nedskrivning af sikkerhedsstillelsen.

En entreprenør havde påtaget sig tre underentrepriser for den samme hovedentreprenør og stillede i henhold til AB 92 § 6 sikkerhedsstillelse på 15 % af entreprisesummerne svarende til i alt ca. 1,1 mio. kr. Den 5. januar 2023 blev underentreprenøren erklæret konkurs, og den 10. januar 2023 begærede hovedentreprenøren udpegning af en skønsmand til at opgøre stade og mangler, idet der samtidig blev taget forbehold om at fremsætte krav. Den 16. januar ophævede hovedentreprenøren de tre entreprisekontrakter, idet der på ny blev taget forbehold om at fremsætte erstatningskrav. Stadeforretning og skønsforretning blev afholdt den 17. og 19. januar 2023, og den 31. marts 2023 forelå stadeopgørelse/skønserklæring. Den 11. april – efter påske – fremsendte Voldgiftsnævnet omkostningsopgørelse.

Hovedentreprenøren anmodede den 18. april 2023 om udbetaling af det samlede garantibeløb til dækning af erstatningskrav og afholdte omkostninger. Garanten gjorde gældende, at ved afholdelsen af stadeforretning den 17. og 19. januar 2023, der måtte sidestilles med aflevering, var der sket nedskrivning til 10 % eller ca. 760.000 kr.

Det fremgår af U 2019.446 HD, at når en bygherre i forbindelse med entreprenørens konkurs ophæver aftalen, sidestilles stadeforretning med aflevering i relation til nedskrivning af sikkerheden. Under disse omstændigheder var konkursboets ret og pligt til at færdiggøre entrepriserne ophørt, og sikkerhedsstillelserne var herefter blevet nedskrevet til 10 %, men udbetalingskrav, der var fremsat forinden berøres ikke af nedskrivningen, ligesom nedskrivningen ikke hindres ved at tage forbehold om at fremsætte krav.

Spørgsmålet var dernæst, hvornår i forløbet ophævelse, stadeforretning og stadeopgørelse nedskrivning »herefter« var sket. Disse spørgsmål havde Højesteret ikke haft anledning til at tage stilling til.

Ved en afleveringsforretning kan bygherren konstatere omfanget af mangler, herunder manglende færdiggørelse, og han kan på dette grundlag ved afleveringsforretningen afvise aflevering og dermed hindre nedskrivning fra 15 % til 10 %, hvis der er påvist væsentlige mangler.

Ved en bygherres ophævelse af en entrepriseaftale på grund af misligholdelse vil han normalt vide, at han har et krav. Ved ophævelse i forbindelse med entreprenørens konkurs, hvor der ikke nødvendigvis foreligger en misligholdelse af entreprisen, er stadeforretningens afslutning ofte nødvendig for at opgøre erstatningskravet. Da situationen ved en stadeforretning først afklares med fremsendelsen af stadeopgørelsen og omkostningsopgørelsen, må man med »aflevering har fundet sted« sidestille afslutningen af stadeforretningen ved modtagelsen af stadeopgørelsen og omkostningsopgørelsen, således at bygherren i snæver forbindelse hermed kan kræve udbetaling på grundlag af stadeopgørelsen, uden at rammes af nedskrivningen.

Da kravet om udbetaling af hele garantibeløbet til dækning af krav opgjort på grundlag af stadeopgørelsen blev fremsat den 18. april 2023, skete dette i snæver forbindelse med modtagelsen af den endelige stadeopgørelse den 31. marts 2023 og Voldgiftsnævnets omkostningsopgørelse den 11. april 2023. Der fandtes som følge deraf ikke at være sket nogen nedskrivning.

Fodnoter

1

. Se KFE 2023.23 VBA med note 2. Det understreges i nærværende beslutning, at ved ophævelse efter entreprenørens konkurs er det ikke givet, at der foreligger en misligholdelse, der berettiger til fremsættelse af krav, og derfor kan man først sidestille en stadeopgørelse med afleveringen, når bygherren (eller som her hovedentreprenøren) har modtaget stadeopgørelse og omkostningsopgørelsen og på dette grundlag kan opgøre et krav.

Ingen adgang

KFE 2023.238 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 25.7.2023 i sag nr. C-16245)

Entreprise – ekstraarbejder – bevis

Entreprise – kontraktarbejder – variable

Entreprise – variable kontraktarbejder – bevis

Ingen adgang

KFE 2023.243 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 14.8.2023 i sag nr. C-16107)

Entreprise – jordarbejde – bortskaffelse

Entreprise – jordarbejde – deponeringsudgifter

Ingen adgang

KFE 2023.246 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 15.8.2023 i sag nr. C-15831)

Entreprise – mangler – gulvlægning

Entreprise – mangler – opgørelse

Ingen adgang

KFE 2023.252 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 23.8.2023 i sag nr. C-15771)

Entreprise – ophævelse – uberettiget standsning

Entreprise – standsning – forfaldent tilgodehavende

Entreprise – totalentreprise – ophævelse

Entreprise – totalentreprise – standsning

Ingen adgang

KFE 2023.273 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 30.8.2023 i sag nr. C-15940)

Entreprise – voldgiftsprocessen – fejlagtig afgørelse

Ingen adgang

KFE 2023.276 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 6.9.2023 i sag nr. C-16056)

Entreprise – mangler – garantiansvar

Entreprise – mangler – rådgivningsansvar

Entreprise – mangler – årsagsforbindelse

Ingen adgang

KFE 2023.280 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds delkendelse af 8.9.2023 i sag nr. C-14605.)

Entreprise – sikkerhedsstillelse – voldgiftsaftale

Entreprise – voldgiftsprocessen – retlig interesse

Entreprise – voldgiftsprocessen – voldgiftsaftale

Ingen adgang

KFE 2023.292 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 13.9.2023 i sag nr. C-16183)

Entreprise – ophævelse – påkrav

Entreprise – ophævelse – stadeopgørelse