Alle titler

Viser 1 - 10 af 5,653 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Jacob Brandt

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Jacob Brandt

Ingen adgang

Margrethe Basse

I denne artikel redegøres der for den danske gennemførelse af de krav om vandplanlægning, som fremgår af vandrammedirektivet – herunder grundvandsdirektivets og vandmiljøkvalitetsdirektivets supplerende kriterier – som den er foretaget med vandplanlægningsloven. Der er tale om en rammelov, der er udfyldt ved seks bekendtgørelser, hvor identifikation, herunder afgrænsning af de enkelte vandområder, foretages ved stednumre, koder og afgrænsende koordinater. For at sikre myndighedernes og borgerne mulighed for at forstå reglernes konkrete indhold/konsekvenser, er de afgrænsende koordinater og data, der foreligger om vandets status, de vedtagne forpligtelser ift. gennemførelse af foranstaltninger på de enkelte vandløb, søer og kystoplande og de miljømål, der skal realiseres, illustreret på interaktive kort, der er tilgængelige på MiljøGIS. Det gælder både det, der vedrører vandplanlægningsperioden 2015-2021, og det gælder den forestående indsats under vandplanlægningen for perioden 2021-2027. Sådanne digitale løsninger anvendes også i de bekendtgørelser, der skal bidrage til at sikre opfyldelsen af de opstillede miljømål. Reguleringsformen er derfor et eksempel på anvendelse af digitaliseringsklar lovgivning. Det fremhæves i artiklen, at den valgte reguleringsform næppe sikrer den forudgående klare beskrivelse af de foranstaltninger m.v., der skal vedtages til opfyldelse af de opstillede miljømål »god tilstand« senest den 22. december 2027, som det er forudsat i vandrammedirektivet. Problemerne forklares bl.a. med, at Danmark er kommet meget sent i gang med at leve op til vandrammedirektivets krav. Det gik helt galt med den 1. vandplanlægning (VP1). Den 2. vandplanlægning (VP2) var præget af den politiske aftale om »Fødevare- og Landbrugspakken« fra december 2015, der skulle sikre vækst for landbrug og akuakultur. Senest den 22. december 2021 skulle Danmark have vedtaget det retlige grundlag for den 3. generation af vandplanlægning og -for­valtning (VP3). Det lykkedes ikke. Udkastet til VP3 blev sendt i høring den 22. december 2021. Det er 3. gang, at Danmark ikke har overholdt de gennemførelsesfrister, der er fastlagt i vandrammedirektivet. Det fremgår samtidig af »Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug« (oktober 2021) – og af det høringsmateriale, Miljøministeriet udsendte – at effekterne af planlægnings- og forvaltningsgrundlaget skal vurderes ved et »genbesøg« i 2023-2024. Det er samtidigt forudsat, at der kan sikres en opfyldelse af kravet om en »god status« for vandet senest den 27. december 2027. Som det fremgår af artiklen, bliver det meget vanskeligt at realisere.

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann