Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,992 resultater for :

  • EU-ret og International ret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Betydningen af indrejseforbud i udvisningssager – en analyse af EMD’s retspraksis

Louise Halleskov

Med udgangspunkt i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol belyser artiklen betydningen af indrejseforbud i sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Fokus er på koblingen mellem et indrejseforbuds varighed og en udlændingens farlighed samt på, om de faktiske virkninger af et indrejseforbud tillægges betydning af EMD

Ingen adgang

Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) mod Schweiz - Dom af 27. november 2023 - Klagesag nr. 21881/20

Ingen adgang

Forbeholdet der forsvandt: Unionsborgerskabets betydning for tildeling og fratagelse af statsborgerskab – Om politiske sejre og juridiske nederlag

Andreas Riis Madsen

Med Edinburgh-afgørelsen i 1993 fik Danmark indføjet et forbehold i forhold til unionsborgerskabet. Siden har EU-Domstolen haft lejlighed til at behandle sager om unionsborgerskabets betydning for det nationale statsborgerskab og i de sager er det klarlagt, at forbeholdet intet juridisk indhold har. Senest har EU-Domstolens Store Afdeling i C-689/21, X mod Udlændinge- og Integrationsministeriet forholdt sig til om indfødsretslovens § 8, stk. 1’s regel om automatisk fortabelse af dansk indfødsret ex lege er i overensstemmelse med EU-retten. Nedenfor konkluderes, at det ikke er tilfældet, og at unionsborgerskabet således i dag har betydning for i hvert fald fortabelse af dansk statsborgerskab.

Ingen adgang

G.T.B. mod Spanien - Dom af 16. november 2023 - Klagesag nr. 3041/19

Ingen adgang

Humpert m.fl. mod Tyskland - Dom af 14. december 2023 - Klagesag nr. 59433/18, 59477/18, 59481/1 og 59494/18

Ingen adgang

Inddragelse af udlændingeretten, menneskeretten og EU-retten i proportionalitetsafvejninger i sager om fratagelse af dansk statsborgerskab

Eva Ersbøll

Artiklen undersøger og drøfter, i hvilket omfang danske domstole i deres proportionalitetsafvejninger i sager om fratagelse og frakendelse af statsborgerskab inddrager udlændingelovens regler om opholdsret, udvisning, indrejseforbud m.v. fortolket i lyset af bl.a. EMRK artikel 8 og TEUF artikel 20.

Ingen adgang

Kort nyt

Sofie Gunderlund Christensen og Henrik Ankerstjerne

Efter flere års forhandlinger om revision af EU’s asyl- og migrationspolitik fremlagde Kommissionen i september 2020 et forslag om en ny migrations- og asylpagt, blandt andet bestående af fem lovforslag. Den 20. december 2023 annoncerede EU-kommissær for Indre Anliggender, Ylva Johansson, at man i forbindelse med trilogforhandlinger mellem Kommissionen, det spanske formandskab for Rådet og Europa-Parlamentet havde indgået en foreløbig, politisk aftale om migrations- og asylpagtens hovedelementer, dvs. fire retsakter om asyl og en retsakt om screening af tredjelandsstatsborgere, der ankommer irregulært eller opholder sig ulovligt. Aftalen er således ikke formelt vedtaget, hvilket forventes at ske under en af Europa-Parlamentets plenarforsamlinger i april 2024 og et EU-ministerrådsmøde parallelt hermed. Der er tale om den væsentligste reform af EU’s asylretsakter siden 2013. De fem retsakter har overordnet til formål 1) at optimere Dublin-systemet og for første gang etablere en solidaritetsmekanisme, der kan bistå EU-lande under pres og under force majeure lignende omstændigheder, 2) at sikre en effektiv screening af tredjelandsstatsborgere, der ankommer irregulært til eller opholder sig irregulært i EU- og Schengenområdet og ikke tidligere er blevet registreret i forbindelse med sin indrejse, og 3) at dæmme op for sekundære bevægelser inden for EU- og Schengenområdet, herunder ved etablering af en asylgrænseprocedure ved de ydre grænser. I det følgende gennemgås hver af de fem retsakter med fokus på de væsentligste ændringer og/eller nyskabelser.

Ingen adgang

Krachunova mod Bulgarien - Dom af 28. november 2023 - Klagesag nr. 18269/18

Ingen adgang

Sag C-148/22, Commune d’Ans - EU-Domstolens dom af 28. november 2023

Ingen adgang

Sag C-167/22, Europa-Kommissionen støttet af Polen mod Danmark - EU-Domstolens dom af 21. december 2023