Alle titler

Viser 1 - 10 af 155 resultater for :

  • Type: Artikel x
  • Stats- og forvaltningsret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Psykiatriske forhåndstilkendegivelser

Matthias Smed Larsen

Anvendelsen af forhåndstilkendegivelser i psykiatrien har eksisteret i formaliseret form siden 1998, og blev i 2015 indskrevet i psykiatriloven. I artiklen undersøges de retlige rammer for brugen af forhåndstilkendegivelser – navnlig spørgsmålet om, i hvilket omfang forhåndstilkendegivelser er bindende for de ansvarlige sundhedspersoner i situationer, hvor tvang bringes i anvendelse. Det konkluderes, at forhåndstilkendegivelser i visse særlige tilfælde er bindende.

Ingen adgang

Dansk ret om forvaltningsmyndigheders sagsbehandlingstid

Louise Halleskov

Artiklen belyser dansk ret om forvaltningens sagsbehandlingstid i afgørelsessager ved at analysere praksis fra Folketingets Ombudsmand om god forvaltningsskik vedrørende sagsbehandlingstid og retspraksis i erstatningssøgsmål mod forvaltningsmyndigheder. Det konkluderes, at der hverken er en generel retlig standard om sagsbehandlingstid eller en klar og entydig adfærdsnorm herom, og at tilsidesættelse af god forvaltningsskik ikke nødvendigvis skaber en formodning for culpa, navnlig ikke hvis simpel forsinkelse beror på politisk-økonomiske omstændigheder. Der argumenteres for, at en ensretning af tilgangen hos ombudsmanden og domstolene til sidstnævnte vil bidrage til en øget klarhed om retstilstanden.

Ingen adgang

Den databeskyttelsesretlige definition for anonym information

Kasper Bjerre Hendrup Andersen

Hvornår kan information siges at være anonym i databeskyttelsesretlig forstand? Anonym information omfattes ikke af de databeskyttelsesretlige regler. Sondringen mellem »personoplysning« og »anonym information« er retligt og teknisk kompleks. Artiklen ser derfor nærmere på GDPR’s anonymitetsbegreb, og konkluderer, at anvendelsesområdet for anonym information i dag fortolkes bredere end tidligere, men fortolkes uens af EU-Domstolen og Retten, og må afklares nærmere i praksis.

Ingen adgang

Fri proces i Grønland

Lasse Gravholt Jensen og Morten Nornild

Fri proces i Grønland afgøres af enten Rigsombudsmanden i Grønland eller Civilstyrelsen i Danmark. Med udgangspunkt i de seneste 5 års forvaltningspraksis fra Rigsombudsmanden i Grønland undersøges bevillingsbetingelserne i forhold til både sagstyper og de hyppigste problemstillinger. Derudover oplyser artiklen relevant statistik for bevillingernes antal og økonomi i Grønland. Artiklen tjener i øvrigt som drejebog for advokater i Grønland. Artiklen rummer afslutningsvis nogle erfaringsbårne anbefalinger og opmærksomhedspunkter på området.

Ingen adgang

Indledning – Hæfte 8 -2022

Ingen adgang

Betragtninger om lovvalg i EU’s direktivforslag om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed

Sylvie Cavaleri

EU-Parlamentet vedtog primo juni 2023 forslaget til et direktiv om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed (herefter: Direktivforslaget). Den 14. december 2023 nåede Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet en foreløbig aftale om due diligence-direktivet. Den aftalte tekst er i skrivende stund endnu ikke offentligt tilgængelig og følgende artikel forholder sig derfor til det oprindelige direktivforslag. Direktivforslaget indfører navnlig en privatretlig regulering af civilretligt erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af manglende opfyldelse af de due diligence-forpligtelser, der pålægges visses virksomheder i Direktivforslaget. På trods af at effektiviteten af dette civilretlige ansvar i vidt omfang afhænger af, at et erstatningssøgsmål med grundlag i Direktivforslaget afgøres efter loven i et EU-land, er det langtfra sikkert, at dette resultat kan opnås. Denne artikel diskuterer de lovvalgsspørgsmål, der knytter sig til det civilretlige ansvar indført i Direktivforslaget, nemlig hvilken national lovgivning en ret i et EU-land vil anvende til at løse tvisten, og hvis de relevante lovvalgsregler fører til anvendelse af loven i et land uden for EU, hvad er så betydningen af art. 22 stk. 5 i Direktivforslaget, hvorefter EU-medlemsstaterne skal sikre, at bestemmelser i national ret til gennemførelse af det ved Direktivforslaget indførte civilretlige ansvar finder overordnet præceptiv anvendelse i tilfælde, hvor den lov, der finder anvendelse på krav med henblik herpå, ikke er lovgivningen i en medlemsstat.

Ingen adgang

Implementering af bæredygtighedskrav i kommercielle aftaleforhold – kontraktretlige udfordringer og bevægelser mod tilpasning

Maria Edith Lindholm Gausdal og Ole Hansen

Denne artikel omhandler vedtagelse, fortolkning og håndhævelse af bæredygtighedsklausuler i kommercielle aftaleforhold. Artiklen redegør for de synspunkter, der i det sidste årti har været fremført i den (navnlig internationale) juridiske litteratur om retsvirkningerne af bæredygtighedsklausuler. Forfatterne peger på en række udfordringer, der knytter sig til implementeringen af bæredygtighedsforpligtelser i vilkårene for kommercielle transaktioner og i værdikæder generelt, men peger samtidig på bevægelser mod en tilpasning mellem kontrakt-eksterne og kontrakt-interne hensyn.

Ingen adgang

Juristen 2023 – Emneregister

Ingen adgang

Juristen 2023 – Forfatterregister

Ingen adgang

Klimasøgsmål i markedsføringsretten

Anders Schäfer

I denne artikel belyses, hvad et klimasøgsmål er inden for markedsføringsretten. Dette gøres ved at se på, hvem der kan anlægge sag mod hvem, hvilke processuelle rammer det kan gøres inden for, og hvilke sanktioner der kan komme i spil. Derudover ses på de retlige rammer for finansieringen af denne type søgsmål.