Alle titler

Viser 101 - 110 af 17,913 resultater for

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

§ 2, stk. 3, og stk. 8-9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. – forskelsbehandling

Ingen adgang

Lov om private fællesveje § 61, stk. 2, forvaltningsloven § 19 parthøring

Sagen angik Vejdirektoratets ophævelse af en kommunes påbud om fjernelse af en hæk på et areal af en privat fællesvej. Byretten gav Vejdirektoratet medhold i, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde undersøgt og godtgjort, hvilket grundlag kommunen havde for at administrere arealet med hækken som en del af det areal, der var taget i brug som fællesvej, og kommunen kunne på denne baggrund ikke med hjemmel i privatvejlovens § 61, stk. 2, om krav om at fjerne beplantning af hensyn til færdslen, påbyde, at vejejeren skulle fjerne hækken. Landsretten stadfæstede dommen med bemærkning om, at vejejeren ikke havde anerkendt en bestemt vejbredde, eller at arealet var taget i brug som privat fællesvej, hvilket er en forudsætning for at give påbud efter § 61. Landsretten fandt, at den vejberettigede var part i sagen om ophævelsen af påbuddet om fjernelse af hækken.

Ingen adgang

Tilslutningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber – boligenhed

Sagen angik tilslutningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber for tre fritidshuse beliggende på samme ejendom. Standardbidraget udgjorde ifølge § 2, stk. 2, i lov betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, 30.000 kr. for en boligenhed. Det blev af ejerne gjort gældende, at fritidshusene måtte anses som én samlet boligenhed, subsidiært at bidraget skulle nedsættes efter § 2, stk. 8, da opkrævningen var uproportional i forhold til udgifterne, da der kun var etableret en stikledning og en skelbrønd. Byretten og landsretten fandt, at de tre fritidshuse hver især måtte anses for at udgør en boligenhed i spildevandsbetalingslovens forstand, og at der ikke var grundlag for at nedsætte det opkrævede beløb. Byretten havde lagt vægt på, at tilslutningsbidraget tillige må anses for at have til formål at dække forsyningsselskabets øvrige udgifter uden for boligenhedens matrikel.

Ingen adgang

Kapitel 6. Administrativ rekurs

(Side 371 – 432)

Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, og Ole Terkelsen

"Forvaltningsret - Almindelige emner"foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Ingen adgang

Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, og Ole Terkelsen

"Forvaltningsret - Almindelige emner"foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Ingen adgang

Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, og Ole Terkelsen

"Forvaltningsret - Almindelige emner"foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Ingen adgang

Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, og Ole Terkelsen

"Forvaltningsret - Almindelige emner"foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Ingen adgang

Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, og Ole Terkelsen

"Forvaltningsret - Almindelige emner"foreligger hermed i en ny 7. udgave.

Ingen adgang

Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, og Ole Terkelsen

"Forvaltningsret - Almindelige emner"foreligger hermed i en ny 7. udgave.