Alle titler

Viser 1 - 5 af 5 resultater for :

  • Retssociologi x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Titelniveau (Bøger/Tidsskrifter) x
  • Arkiv: Arkiv + Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Religion og grundlov (1. udg.)

Religion og grundlov (1. udg.)

I anledning af junigrundlovens 175-års jubilæum undersøger bogen Religion og grundlov de historiske og forfatningsretlige rammer for religion, der stadig er aktuelle i politik og medier, i folkekirke og trossamfund samt i lovgivning og ved domstolene. Religion og grundlov er produktet af et tværfagligt videnskabeligt arbejde, der undersøger religion og grundlov i sine forfatningsretlige, historiske, religionsvidenskabelige og teologiske sammenhænge. Den præsenterer, kommenterer og diskuterer centrale begreber, overvejelser og udfordringer om religion, som de kommer til udtryk i væsentlige forfatningsretlige kilder. Resultatet er en grundig faglig diskussion af, hvordan ret og religion i Danmark har formet hinanden, hvor historisk indsigt forbindes med aktuelle juridiske og religionsvidenskabelige perspektiver. Forhåbningen er, at læseren får en dybere forståelse af de komplekse interaktioner mellem religion, ret og samfund. Bogen giver først en grundig introduktion til religion ved Den Grundlovgivende Rigsforsamling, hvorefter 12 selvstændige kapitler undersøger de historiske kilder, deres betydning og deres tolkning i lys af nutidige udfordringer, ikke mindst kildernes indflflydelse på nutidig lovgivning og retspraksis. Endelig består bogen af et nyoptryk af de historiske retskilder, der især har påvirket dansk religionsret. Det drejer sig om de væsentligste debatter om religion på Den Grundlovgivende Rigsforsamling, men også uddrag fra den Westfalske Fred, Anordningen for Jøderne fra 1814 og senere debatter om religion i Rigsdagstidende fra 1860’erne. Bogen er udarbejdet i samarbejde med studerende ved København Universitet, der som led i deres undervisning aktivt deltog som medforskere i udvalg af kilderne og diskussion af udfordringerne, og bogen er på den måde også et resultat af undervisningsbaseret forskning.

Ingen adgang
Omslag Drab i familien (1. udg.)

Drab i familien (1. udg.)

Når børn bliver ofre

Mai Heide Ottosen, Louise Høyer Bom, Nell Rasmussen, og Bente Boserup

Forældres drab på børn er et sjældent fænomen, men vi bliver rystede, når vi hører om sådanne hændelser i medierne: Hvordan kan forældre, der burde elske og beskytte deres børn, begå en så forfærdelig handling? Og hvad sker der med de overlevende børn, som mister begge forældre, fordi den ene bliver fængslet efter at have dræbt den anden forælder? I Danmark er der begrænset viden om, hvorfor forældre slår deres børn ihjel, og der findes ingen viden om, hvilke implikationer partnerdrab har for de overlevende børn. Fravær af systematisk viden og en sproglig fattigdom om fænomenet ’drab i familien’ hæmmer vores mulighed for at forstå, hvad der ligger bag disse drab. Det er dermed også svært at drøfte, hvordan man kan forebygge, at børn bliver direkte eller indirekte ofre for drab. DRAB I FAMILIEN er den første samlede undersøgelse, der kortlægger, kategoriserer og skaber systematisk viden om disse sager. Den viser, at drab i familien er et differentieret fænomen. Der er dermed også forskelligartede greb at tage fat i, hvis vi fremover skal undgå at sådanne hændelser finder sted. Bogen anlægger en sociologisk tilgang og er baseret på analyser af 171 sager, der blev efterforsket som drab, i perioden 1986-2018.

Ingen adgang
Omslag Lovene og livet (7. udg.)

Lovene og livet (7. udg.)

En retssociologisk grundbog

Bettina Lemann Kristiansen og Jørgen Dalberg-Larsen

LOVENE OG LIVET er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund.

Ingen adgang
Omslag Lovene og livet (6. udg.)

Lovene og livet (6. udg.)

En retssociologisk grundbog

Jørgen Dalberg-Larsen og Bettina Lemann Kristiansen

"Lovene og livet" er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssocio logien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund. I denne 6. udgave er der bl.a. lagt vægt på at belyse tendensen til rettens globalisering. Herudover er en række nye undersøgelser og nogle nyere teorier om rettens rolle nationalt og internationalt blevet behandlet, ligesom der er sket en generel ajourføring af bogens indhold. Jørgen Dalberg-Larsen er dr.jur. og professor (emeritus) i retssociologi og retslære ved Aarhus Universitet. Bettina LemannKristi ansen er ph.d. og professor i retssociologi ved Aarhus Universitet.

Gratis adgang
Omslag Social retfærdighed (1. udg.)

Social retfærdighed (1. udg.)

Udkast til en retslære for socialt arbejde

Peter Høilund

I denne afhandling flyder mine interesser gennem mange år sammen. Jeg søger at anvende juridiske, socialfilosofiske og retssociologiske tilgange i en analyse af førstegangsretsanvendelsen i de sociale institutioner. Hermed viderefører jeg det arbejde, som jeg påbegyndte i begyndelsen af 1990erne og som resulterede i bøgerne Retsanvendelsens etik fra 1995 og Socialretsfilosofi fra 2000. Særlig betydning har et af Socialministeriet finansieret projekt – Anerkendelse som forudsætning for retssikkerhed i det sociale arbejde med de svagest stillede – haft, som jeg gennemførte i perioden 2001 – 2004, sammen med min kollega Søren Juul. Dette projekt førte bl.a. til omfattende studier af den nyeste teori fra Frankfurterskolen og et afklarende empirisk studie i to kommuner. Resultatet er publiceret med bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde i april 2005.