Håndtering af PFOS og PFAS i Danmark og EU

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Idenne artikel ses der på de udfordringer, der er forbundet med forekomsten af PFAS i Danmark. Ud fra en biologisk, kemisk og juridisk tilgang redegøres der for, hvad PFAS er for stoffer, og hvorfor der er tale om særligt problematiske stoffer. Der ses på den indsats, som er iværksat såvel på EU-niveau som i Danmark for at få indsigt i, hvor der forekommer PFAS, og om – og i bekræftende fald hvilke af sådanne stoffer – der skal forbydes. Der redegøres for den vurdering af stoffernes farlighed, der foretages i EU under REACH-forordningen, ligesom de minimumskvalitetskrav, der er opstillet i EU’s vanddirektiver ift. grundvand og drikkevand samt den nationale gennemførelse af kvalitetskrav og de supplerende tærskelværdier, som lægges til grund ift. kortlægning af grundvandsforekomster og jordforurening, indgår i fremstillingen. De sundhedsbegrundede kvalitetskrav, der indgår i drikkevandsdirektivet, hhv. i den danske drikkevandsbekendtgørelse, behandles ligeledes.

Fodnoter

1

. Nationale kvalitetskrav.

  • Luk
  • Udvid