Gränsöverskridande ombildning och svensk aktiebolagsrätt

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Det finns inga specifika bestämmelser i svensk rätt som reglerar förfarandet vid s.k. gränsöverskridande ombildning och Bolagsverket saknar etablerade rutiner för denna form av företagsflytt. Baserat på EU-domstolens praxis är det dock ändå möjligt att både flytta ett bolag med säte i EES till Sverige och att flytta ett svenskt bolag till ett annat land inom EES genom gränsöverskridande ombildning. Denna artikel behandlar den rättsliga bakgrunden för gränsöverskridande ombildningar samt hur principerna troligtvis skulle tilllämpas i Sverige för det fall en gränsöverskridande ombildning skulle prövas här. På grund av likheterna mellan lagstiftningarna i de nordiska länderna (med undantag för Danmark, som redan har antagit lagstiftning som tillåter flytt av säte), bör de allmänna principer som beskrivs häri även vara relevanta även för dessa länder.

  • Luk
  • Udvid