KFE 2022.635 (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. juni 2022)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Jordforurening – ’ikke-påbud’ – regionens klage, jf. jordforureningslovens § 82, stk. 2 – endelighedsbestemmelse ift. tilsynsafgørelser, jf. jordforureningslovens § 67, stk. 3, jf. stk. 1 og 2 – endelighedsbestemmelse ift. tilsynsafgørelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3 – afvisning af realitetsbehandling

Denne sag vedrører en klage fra Region Sjælland, der er utilfreds med, at Roskilde Kommune den 4. maj 2022 besluttede ikke at meddele yderligere påbud til en laboratorievirksomhed, der tidligere havde gennemført undersøgelser. De udførte undersøgelser var foretaget dels efter et påbud, kommunen havde meddelt i 2013, dels i 2020 efter et nyt påbud. Regionen ønskede imidlertid yderligere undersøgelser foretaget af virksomheden, hvorfor kommunens ikke-påbud blev indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet bemærkede, at det er kommunen, der ved jordforureningslovens og miljøbeskyttelseslovens regler er tillagt tilsynskompetencen, og at tilsynsafgørelserne ikke kan påklages, jf. jordforureningslovens § 67, stk. 3, sammenholdt med § 67, stk. 1 og 2, henholdsvis miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Nævnet afviste på det grundlag at realitetsbehandle den påklagede afgørelse.

Fodnoter

1

. Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsnr. 22/05930.

2

. I denne sag forudsættes nævnets vurdering at omfatte en stillingtagen såvel efter jordforureningslovens regler som efter miljøbeskyttelseslovens regler. Se anderledes nævnets afgørelse af 22. december 2022, sagsnr. 21/13445, hvor Region Midtjylland fik afvist en klage over Miljøstyrelsens afgørelse på grund af manglende klageberettigelse efter miljøbeskyttelseslovens regler, medens nævnet undlod at tage stilling efter jordforureningslovens regler.

  • Luk
  • Udvid