KFE 2021.942 (Planklagenævnets afgørelse af 7. juli 2021 (sagsnr. 21-03705 m.fl.))

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Opsættende virkning af klage – kommuneplantillæg – lokalplan – miljørapport – habitatreglerne – påvirkning af bilag IV-arter i lokalplaner og miljøvurderinger – nedlæggelse af yngle og rasteområde

Københavns Kommune vedtog den 4. februar 2021 kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599 med tilhørende miljørapport for opførelse af en ny bydel, Vejlands Kvarter, på 219.000 m2 bebyggelse på Amager Fælled. Lokalplanområdet var et grønt område. Plangrundlaget med tilhørende miljørapport blev påklaget til Planklagenævnet af to grønne organisationer, der bl.a. gjorde gældende, at plangrundlaget var i strid med habitatreglerne, herunder reglerne om særlig beskyttelse af bilag IV-arter, særligt i forhold til stor vandsalamander. Klagerne havde samtidig begæret klagerne tillagt opsættende virkning. Planklagenævnet imødekom begæringen om opsættende virkning af klagerne. Planklagenævnet lagde herved vægt på, (i) at der ved en realisering af bebyggelsen i lokalplanområdets nordøstlige hjørne netop ville ske en fjernelse af en del af det krat, der fungerede som rasteområde for stor vandsalamander, (ii) at det følger af habitatdirektivet og planhabitatbekendtgørelsen, at en plan ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen heraf kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, (iii) at det ud fra en foreløbig vurdering på det foreliggende grundlag efter nævnets opfattelse ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne afvises, at reglerne om beskyttelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke var overtrådt i den konkrete sag, (iv) at der på den baggrund var en vis sandsynlighed for, at en realisering af planerne vil kunne medføre, at den økologiske funktionalitet af rasteområder for stor vandsalamander vil lide uoprettelig skade, og (v) at det ville være vanskeligt at gennemføre en fysisk lovliggørelse, såfremt klagerne senere måtte få medhold. Samme dag traf Miljø- og Fødevareklagenævnet en tilsvarende afgørelse i klagesagen vedrørende VVM-tilladelsen til samme projekt. 

Fodnoter

1

. Planklagenævnet traf afgørelse vedrørende realiteten i nævnets afgørelse af 14. december 2021 (s. KFE 2021.946) Ved den afgørelse blev der ikke givet hel eller delvis medhold i klagerne.

2

. I tilfælde, hvor der sker en nedlæggelse af et rasteområde, må der således forudsættes nærmere oplysninger om beliggenhed, størrelse, kvalitet og funktion af de rasteområder, som nedlægges, set i forhold til omkringliggende raste- og yngleområder. Endvidere må der forudsættes en nærmere begrundelse for, hvordan de konkret fastsatte afværgeforanstaltninger effektivt kan sikre, at den økologiske funktionalitet opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Sådanne oplysninger og begrundelser fremgik ikke umiddelbart af hverken lokalplanredegørelsen eller miljørapporten.

3

. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 7. juli 2021 (KFE 2021. [REMOVED REF FIELD]942).

4

. Afgørelsen og de øvrige retlige aspekter, som kommunens og bygherrens manglende respekt for den opsættende virkning aktualiserede, er behandlet i Ellen Margrethe Basse og Peter Pagh »Beskyttelsen af bilag IV-arter på Amager Fælles ved de indbragte klagers opsættende virkning«, i Tidsskrift for Miljø 2021, side 343 ff.

  • Luk
  • Udvid