KFE 2021.913 (Planklagenævnets afgørelse af 15. marts 2021 (sag 19/08877 m.fl.))

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Lokalplan – planlovens § 15 a – støj – støjgener – støjfølsom anvendelse – støjbelastede arealer – virksomhedsstøj – trafikstøj – støjpåvirkning – støjafskærmning – byomdannelsesområde – transformationsområde – blandede byfunktioner

Vallensbæk Kommune vedtog den 9. oktober 2019 en lokalplan for et område, hvorved lokalplansområdet blev udlagt som byomdannelsesområde med henblik på opførelse af boliger. Lokalplansområdet var et industriområde, som lå ca. 15 m ved siden af Køge Bugt Motorvejen, hvorfor lokalplansområdet var belastet af trafikstøj. I området fandtes også flere erhvervsvirksomheder, hvoraf flere dog var under afvikling. Lokalplanen blev af en gruppe borgere uden for lokalplansområdet påklaget til Planklagenævnet, der afgrænsede sin prøvelse til en vurdering af, hvorvidt lokalplanen var i overensstemmelse med planlovens § 15 a. Planklagenævnet anførte indledningsvist (med henvisning til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj i byomdannelsesområder), at reglen om byomdannelsesområder i planlovens § 15 a, stk. 2, ikke fandt anvendelse i den konkrete situation, idet bestemmelsen – efter dens ordlyd – alene omfatter områder, der er fastlagt som byomdannelsesområder, jf. planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 5, dvs. områder, der er belastet af støj fra miljøbelastende erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter. Ved gener fra trafikstøj gælder planlovens almindelige regler. Planklagenævnet vurderede herefter, hvorvidt planlovens § 15 a, stk. 3, om transformationsområder kunne finde anvendelse i sagen, idet kommunen havde henvist hertil i sine bemærkninger til klagen. Lokalplansområdet var imidlertid ikke optaget i kommuneplanen som et transformationsområde, hvorfor § 15 a, stk. 3, allerede af den grund ikke var relevant. Slutteligt vurderede Planklagenævnet, om der var tale om et eksisterende boligområde eller et område for blandede byfunktioner, hvilket havde sammenhæng med muligheden for at stille krav om isolering mod støj af ny boligbebyggelse efter planloven § 15, stk. 2, nr. 26. Bestemmelsen forudsætter dog, at der er tale om enten et eksisterende boligområde eller et område for blandede byfunktioner, hvilket Planklagenævnet afkræftede. Lokalplansområdet var dermed hverken omfattet af planlovens § 15 a, stk. 2 eller 3. Planklagenævnet ophævede derfor lokalplanen.

  • Luk
  • Udvid