KFE 2021.716 (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. oktober 2021)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Nedsættelse på landbrugsstøtte – lov om Landdistriktsfonden – tilskud til målrettede efterafgrøder – nedsættelse af meddelt støttetilsagn – ændringer foretaget i fællesskema – kvælstofkvoten for planperioden 2020/2021 – digitalisering – stedbestemmelse ved ID 15-område – flytning indenfor ID 15-område – stedfaste arealer ved skæringsdato, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13 – plantedækkebekendtgørelsens § 18 – manglende indberetning af ændring – kontrolbesøg – nedsættelse af endeligt tilsagn – afgørelsen stadfæstes – formandsafgørelse

Denne sag vedrører en klage fra en jordbruger over en nedsættelse af den støtte, der oprindelig var meddelt elektronisk den 16. maj 2020 i medfør af bekendtgørelse nr. 101 af 31. januar 2020 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler. Klageren havde indsendt en ansøgning den 1. april 2020 vedrørende en mark, der kunne modtage landdistriktsstøtte, idet den var opregnet i bilag 1 til bekendtgørelsen om tilskud til kvælstofreducerende tiltag, jf. bekendtgørelsens § 5. Han havde efterfølgende foretaget ændringer i fællesskemaet ift. det, som han oprindelig havde oplyst på markniveau om, hvor efterafgrøderne blev plantet. Ændringerne blev foretaget efter udløbet af den frist, der indtrådte den 10. september 2020, som fastlagt ved tilskudsbekendtgørelsens § 13 for foretagelse af ændringer. Det fremgik af de foretagne ændringer, at efterafgrøderne i stedet blev plantet på marker med andre marknumre inden for det samme ID 15-område. Landbrugsstyrelsen konstaterede i forbindelse med et kontrolbesøg, at der ikke var plantet efterafgrøder på den mark, som det ansøgte tilskud var bundet til. Styrelsen nedsatte på det grundlag støttebeløbet med henvisning til de beregningsregler, der var gældende. Under behandlingen i Miljø- og Fødevareklagenævnet understregede styrelsen, at det var jordbrugerne, der efter reglerne havde det fulde ansvar for at sikre, at det var de rigtige oplysninger, der indgik i fællesskemaet senest den 10. september 2020. Klagenævnet stadfæstede den påklagede afgørelse. Det understreges i afgørelsen, at den identificering af den relevante mark og de oplyste virkemiddel, der var registreret i fællesskema den 10. september 2020, var bindende i forhold til de tilsagnsbetingelser, der skulle være opfyldt i ansøgningsåret, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13, stk. 4, 4. pkt. I den trufne afgørelse blev § 9 i plantedækkebekendtgørelsen inddraget, idet det fulgte heraf, at efterafgrøden skulle forblive på arealet frem til den 20. oktober 2020. Den manglende overholdelse af kravet om tilstedeværelse af efterafgrøden på den i ansøgningen angivne mark frem til den 20. oktober 2020 indebar, at klageren ikke havde opfyldt forpligtelserne i tilskudsbekendtgørelsens § 18, stk. 2 og 6. Det forhold, at klageren på kontroltidspunktet måtte have etableret målrettede efterafgrøder på andre marker indenfor det samme ID 15-omåde, kunne ikke føre til et andet resultat. Nævnet konstaterede, at der ikke inden udløbet af fristen den 10. september 2020 var ansøgt om tilsagn og anmodet om udbetaling af tilskud til målrettet kvælstofregulering til de marker, hvorpå efterafgrøderne var blevet plantet. Afgørelsen blev derfor stadfæstet.

Fodnoter

1

. Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsnr. 20/11719.

2

. ID 15-områderne indgår i kystvandoplande er afgrænset ved bekendtgørelse nr. 216 af 28. februar 2018 om afgrænsning af kystvandoplande. ID 15-områderne er identificeret ved områdenumre, og afgrænsningen af de enkelte områder er illustreret som vist i det Internet Markkort, som udarbejdes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med virkning for den relevante planperiode. Kortet har et indhold, der er relevant ved åbning for indgivelse af fællesskemaer i ansøgningsåret. I Internet Markkort kan ansøgeren se afgrænsningen af ID 15-områder i det/de områder, hvor de har anmeldt marker.

3

. Den relevante bekendtgørelse var nr. 101 af 31. januar 2020 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen). Den blev for den efterfølgende planperiode afløst af bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021.

4

. Den relevante bekendtgørelse nr. 66 af 28. januar 2020 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021. Den blev for den efterfølgende planperiode afløst af bekendtgørelse nr. 648 af 13. april 2021.

5

. Plantedækkebekendtgørelsens § 9 har følgende ordlyd: »Efterafgrøder må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres den 20. oktober 2020. Efterafgrøder sået som udlæg i majs må dog tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres den 1. marts 2021.«

6

. Tilskudsbekendtgørelsen § 18, stk. 2, fastslog: »De målrettede efterafgrøder skal være etableret efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret«; og stk. 6 fastslog: »De målrettede efterafgrøder må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres på det tidspunkt, der gælder for efterafgrøder, der etableres i medfør af den for planperioden, jf. § 1, stk. 2, gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget, jf. bestemmelserne i § 9 i bekendtgørelse nr. 66 af 28. januar 2020 eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.«