KFE 2021.713 (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. juli 2021)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Afslag på landbrugsstøtte – lov om Landdistriktsfonden – opfyldelse af vandrammedirektivet – frivillige kvælstofreducerende tiltag – kvælstofkvoten for planperioden 2020/2021 – digitalisering – stedbestemmelse ved ID 15-områder, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 5 – stedfaste arealer ved skæringsdato, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 13 – afskæringskriterier – relevante kystvandoplande – retentionen for ID 15-områderne, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 12, stk. 6 – prioriteringsregel begrundet i retention og størrelse – afslaget stadfæstes – formandsafgørelse

Denne sag vedrører en klage fra en jordbruger over det afslag, som han modtog fra Landbrugsstyrelsen på en ansøgning om økonomisk støtte til etablering af efterafgrøder som en frivilligt målrettet kvælstofreducerende foranstaltning på 5 marker. Ansøgningen var indsendt om støtte under lov om Landdistriktsfonden. Markerne var i ansøgningen registreret som lokaliseret inden for tre kystvandoplande, der alle indgik blandt de ID 15-områder, der kunne modtage landdistriktsstøtte, idet de var opregnet i bilag 1 til bekendtgørelsen om tilskud til kvælstofreducerende tiltag, jf. bekendtgørelsens § 5. Klageren havde fulgt sin rådgivers anbefaling og havde tilplantet sine marker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021. Ansøgningen var endvidere rettidigt indsendt via de fællesskemaer, der skulle bruges ift. de relevante ID 15-områder. Landbrugsstyrelsen havde modtaget flere ansøgninger, end der kunne imødekommes med de midler, der var afsat for de relevante ID 15-områder. Afslaget, der blev meddelt ansøgeren, var begrundet i den prioritering, der skulle foretages mellem de modtagne ansøgninger inden for det enkelte ID-område efter tilskudsbekendtgørelsens § 12. Der var fastsat tærskelværdier for de tre ID 15-områder for planperioden 2020/2021, hvor ansøgerens marker have en retention, der lå over de værdier, der var udregnet som grænser for støttetildeling. Det meddelte afslag var derfor begrundet med, at klagerens marker havde en højere retention end det relevante niveau inden for de tre ID 15-områder for markernes retention, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 6. Miljø- og Fødevare efterprøvede den trufne afgørelse og redegjorde i den forbindelse for de relevante prioriteringsregler. Ansøgerens markers karakteristika sammenholdes i nævnets afgørelse med de for de relevante ID 15-områder relevante tærskelværdier, og det meddelte afslag stadfæstes på det grundlag.

Fodnoter

1

. Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsnr. 20/11719.

2

. Landdistriktsstøtte til de jordbrugere, der frivilligt planter efterafgrøder, blev mulig med ikrafttrædelsen den 1. januar 2020 af lov nr. 1569 af 27. december 2019 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og lov om Landdistriktsfonden (Frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler og kriterier for anvendelse af brødhvedenormen).

3

. ID 15-områderne indgår i kystvandoplande, der er afgrænset ved bekendtgørelse nr. 216 af 28. februar 2018 om afgrænsning af kystvandoplande. ID 15-områderne er identificeret ved områdenumre, og afgrænsningen af de enkelte områder er illustreret som vist i det Internet Markkort, som udarbejdes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med virkning for den relevante planperiode. Kortet har et indhold, der er relevant ved åbning for indgivelse af fællesskemaer i ansøgningsåret. I Internet Markkort kan ansøgeren se afgrænsningen af ID 15-områder i det/de områder, hvor de har anmeldt marker.

4

. Den relevante bekendtgørelse var nr. 101 af 31. januar 2020 om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen). Den blev for den efterfølgende planperiode afløst af bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021.

5

. Bekendtgørelse nr. 66 af 28. januar 2020 om næringsreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021. Den blev for den efterfølgende planperiode afløst af bekendtgørelse nr. 648 af 13. april 2021.

6

. Marker med stort bidrag af kvælstof til vandløb har en lav retention, mens ikke-drænede marker normalt udleder mindre, dvs. har højere retention.