KFE 2021.396 (VLD af 9. september 2021 i Sag BS-39997/2020-VLR (9. afdeling))

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Vejret erhvervet ved hævd ekstingveret – fortrængelse af utinglyst ret forudsætter, at erhververen er i god tro – ekstinktion skal gøres gældende inden to år efter tinglysning – tinglysningslovens § 1, stk. 2, § 5 og § 26, stk. 1

Ejerne af en sommerhusejendom havde i en periode fra 1930’erne til 2007 anvendt en markvej med bredde på 3,77 meter som tilkørsel til deres ejendom, hvorefter ejerne fik en anden adgangsvej, og markvejen blev derefter ikke brugt som tilkørsel til sommerhuset. Ejendommen, hvorpå markvejen lå, blev overdraget i 2017, hvor sælger oplyste, at der ikke sælger bekendt påhvilede ejendommen utinglyste rettigheder. Det var efter bevisførelsen usikkert, om der på tidspunktet for overdragelsen var et synligt hjulspor på grunden, hvor markvejen havde ligget. Landsretten fandt, at erhververne af ejendommen, hvor markvejen havde ligget, var i godt tro og havde ekstingveret den utinglyste vejret, jf. tinglysningslovens § 1, stk. 2, jf. § 5. Da ekstinktionsretten var gjort gældende i et brev af 15. november 2018 inden for fristen på to år i tinglysningslovens § 26, stk. 1, gav landsretten medhold i, at vejretten var ekstingveret.