KFE 2021.346 (ØLD af 13. december 2021 i Sag BS-4935/2021-OLR (25. afdeling))

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Gæsteprincippet – ledningsejeren bekoster som gæst ledningsarbejder nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af arealet – U 2009.2978 og U 2015.2854, grundsætning om saglig forvaltning

Sagen angik gyldigheden af to ledningsdeklarationer tinglyst i 2011, hvorved det såkaldte gæsteprincip blev fraveget. Banedanmark havde i sag anlagt mod Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S og Køge Kommune nedlagt påstand om, at servitutterne var ugyldige og ikke kunne gøres gældende over for Banedanmark. De to forsyningsselskaber blev udskilt fra Køge Kommune i 2007, hvorefter forsyningsselskaberne var ejere af forsyningsnet og spildevandsledninger, mens kommunen forblev ejer af grundarealerne, og det blev aftalt, at forsyningsnettet blev overtaget i den stand, det forefandtes, herunder pligter og rettigheder, der følger af gæsteprincippet og deklarationer. Det fremgik af deklarationerne fra 2011, at arealerne var ejet af Køge Kommune, at påtaleretten tilkom henholdsvis Køge Afløb og Køge Vand, og at ledningerne ikke var omfattet af gæsteprincippet. Landsretten bemærkede, at det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at en kommune skal overholde grundsætningen om saglig forvaltning, og at bevisbyrden for, at kommunen ikke har overholdt denne grundsætning, herunder har begået magtfordrejning eller varetaget ulovlige hensyn, som udgangspunkt påhviler Banedanmark. Køge Afløb, Køge Vand og Køge Kommune havde bevisbyrden for, at det allerede ved overdragelsen af forsyningsledningerne i 2007 var aftalt, at gæsteprincippet skulle fraviges, og at indgåelsen af servitutaftalerne i 2011 blot var en formalisering af denne aftale. Landsretten tiltrådte byrettens vurdering af, at denne bevisbyrde ikke var løftet. Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at både Køge Afløb, Køge Vand og Køge Kommune på tidspunktet for de tinglyste deklarationer i 2011 var klar over, at de pågældende ledninger var direkte berørt af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted, og at fravigelsen af gæsteprincippet derfor ville medføre, at Banedanmark og dermed staten kom til at betale for ledningsomlægningerne, og at dette alene var baggrunden for, at Køge Afløb og Køge Vand fik tinglyst deklarationerne i september 2011. Landsretten tiltrådte bl.a. på denne baggrund, at Køge Kommune ikke havde overholdt grundsætningen om saglig forvaltning.

Fodnoter

1

. Fra tidligere praksis kan henvises til U 1990.106 Ø om en ugyldig lokalplan til realisering af Lalandia i Rødby.