KFE 2020.6 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 6.1.2020 i sag nr. C-15008)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – entrepriseomfang – uoverensstemmende accept

Entreprenør ikke bundet af ændring af udbudsmateriale mellem tilbud og accept trods underskrivelse af accepten.

Efter færdiggørelsen af et byggeri opstod der tvist mellem hovedentreprenøren og bygherren. Hovedentreprenøren fremsatte krav om betaling af restentreprisesum og betaling for ekstraarbejder, og bygherren fremkom med indsigelser og fremsatte modkrav. Et af konfliktpunkterne gik ud på, at bygherrens rådgiver umiddelbart inden accepten ændrede facadebeklædningen fra cembrit til zink, der er et dyrere materiale. Ændringen skete ved teksten i en tegning, som der blev henvist til i accepten.

Ændringen var ikke blevet drøftet mellem parterne. Aftaleindgåelsen skete derefter ved entreprenørens underskrivelse af acceptskrivelsen. Entreprenøren bemærkede ikke det ændrede materialevalg og krævede dette betalt som ekstraarbejde.

Voldgiftsretten lagde til grund, at der var en uoverensstemmelse mellem tilbudsgrundlaget og accepten. Da det ikke ved afsendelsen af accepten var blevet oplyst, at bygherren ønskede denne ændring, kunne bygherren ikke støtte ret på teksten i tegningen.

Entreprenøren fik i øvrigt i alt væsentligt medhold i sin påstand.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 102 f., og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 142. Det følger af aftalelovens § 6, stk. 1, at en uoverensstemmende accept er et afslag kombineret med et modtilbud. Forudsætningen for, at den efterfølgende aftaleindgåelse sker på acceptens vilkår er i henhold til kendelsen, at den oprindelige tilbudsgiver bør vide, at der er en afvigelse.

  • Luk
  • Udvid