KFE 2020.59 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 7.2.2020 i sag nr. C-14560)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – all risk-forsikring – sætningsrevne

Entreprise – mangler – sætningsrevne

Entreprise – totalentreprise – sætningsrevner

Totalentreprenør ikke ansvarlig for sætningsrevner i eksisterende bygning, der blev ombygget. Ej heller dækning på all risk-forsikring.

Forud for indgåelsen af en totalentreprisekontrakt om udvidelse og ombygning af en ejendom i København, herunder udgravning af kælder, havde den senere totalentreprenør ved en særskilt kontrakt påtaget sig forundersøgelser, herunder afklaring af ombygningsomfang, geotekniske undersøgelser, indmålinger, konstruktionsprojekt og indhentelse af myndighedsgodkendelser mv. En af entreprenøren antaget ingeniør udarbejdede herunder et notat om udgravning til ny kælder, herunder udgravningsniveauer, og en geoteknisk undersøgelse tog stilling til fundering. Der blev indgået totalentreprisekontrakt med en entreprisesum på 15 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. allerede var betalt for forundersøgelserne.

Entreprisesummen byggede på entreprenørens tilbud, der ikke omfattede udgravning af kælder samt understøbning og nedpresning af minipæle, men forudsatte direkte funderingsforhold og ingen grundvandsproblemer. Bygherren tegnede all-risk-forsikring.

Da kælderudgravning som ekstraarbejde var påbegyndt, viste det sig, at den eksisterende bygning var fejlfunderet, hvilket nødvendiggjorde understøbninger og nedpresning af minipæle, ligesom der viste sig en hidtil skjult stor revne, der nødvendiggjorde understøtning og afstivning. Kort før afleveringen blev der foretaget registrering af sætningsrevner i den eksisterende bygning, og det fremgik af afleveringsprotokollatet, at udbedring af revner skulle vente, til byggeriet havde stabiliseret sig, men udføres, inden der kom frost. Der blev af bygherren anlagt voldgiftssag med henblik på afklaring af, hvem der var ansvarlig for revneudbedring.

Det fremgik af syn og skøn, at revnerne var opstået, fordi dele af de eksisterende fundamenter havde været funderet på potentielt sætningsgivende aflejringer samt ved spændingsomlejringer fra tidligere ombygninger og udløsning af bygningens egenspændinger. Skønsmændene konstaterede udførelsesfejl for så vidt angår bestemmelsen af pælenes regningsmæssige bæreevne, ligesom der ikke var udført belastningsforsøg, men der var ikke begået fejl i forbindelse med indgreb i de eksisterende bærende konstruktioner og ved indbygningen af nye bærende konstruktioner. Hovedårsagen til revnerne var ikke udførelsen af ombygningen af de bærende konstruktioner, men et mangelfuldt eksisterende bærende system og forventelige spændingsomlejringer. Der var herefter ikke grundlag for at pålægge totalentreprenøren ansvaret for revnedannelserne, heller ikke på grundlag af underskrivelsen af afleveringsprotokollen.

Da skaderne på den bestående bygning havde været forventelige følger af dennes fundering og udløsning af bygningens egenspændinger, faldt de ind under dækningsundtagelserne i all risk-forsikringen, der således heller ikke dækkede.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Totalentreprise, 5. udg. s. 287 f., og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 854. Kendelsen må forstås således, at totalentreprenøren ikke havde begået nogen projekteringsfejl, heller ikke i form af mangelfulde forundersøgelser. De udførelsesfejl, der omtales af skønsmændene, havde åbenbart ikke forårsaget revnerne.

2

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 180, og Torsten Iversen s. 278. En all-risk-forsikring omfatter normalt ikke skade på en bestående bygning, der ikke er omfattet af entreprisen.

  • Luk
  • Udvid