KFE 2020.178 (Hurtig opmandsafgørelse af 25.6.2020 i sag nr. O-14)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – hurtig afgørelse – bevis

Entreprise – mindrearbejde – dækningsbidrag

Entreprise – ændringer – reklamation

Der var ikke ført bevis for, at bygherren havde truffet beslutning om mindrearbejder, og i et tilfælde var kravet om erstatning for mistet dækningsbidrag fremsat for sent.

Et entreprenørfirma havde påtaget sig totalentreprisen i forbindelse med etablering af nye tagboliger mv. samt diverse renoveringsarbejder på en ejendom. Under anbringende af, at fire delarbejder – altaner, facaderens, maling af vinduer og varmtvandsanlæg – var udgået, begærede totalentreprenøren hurtig afgørelse med påstand om tilkendelse af mistet dækningsbidrag for de udgåede delarbejder.

For så vidt angår tre af delarbejderne fandtes det ikke godtgjort, at bygherren havde ændret entreprisen.

Facaderens var ubestridt udgået, men totalentreprenørens anbringende om tidspunktet herfor samt bygherrens anbringende om vilkårene herfor fandtes ikke godtgjort, og det måtte derefter lægges til grund, at kravet først blev fremsat mere end 10 måneder efter bygherrens meddelelse, hvilket utvivlsomt var for sent efter ABT 18 § 25, stk. 1. Denne bestemmelse medfører ikke ugyldighed, men kravet var mistet på grundlag af almindelige regler om passivitet.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 619 f., og samme: Totalentreprise, 5. udg. s. 389. Det er bemærkelsesværdigt, at alle opmændenes afgørelser i sagen blev begrundet med, hvad der kunne anses som godtgjort, uagtet at den eneste tilladelige bevisførelse er de fremlagte bilag.

2

. Hørlyck: Entreprise s. 273 f., samme: Totalentreprise s. 191 og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 384-90.

  • Luk
  • Udvid