KFE 2020.140 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 4.6.2020 i sag nr. C-15192)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – rådgivningsaftale – ophævelse

Væsentlig overskridelse of byggeriets økonomiske ramme berettigede ikke en bygherre til at ophæve rådgivningsaftalen.

En arkitekt havde for en bygherre, en efterskole, påtaget sig at være teknisk rådgiver ved opførelsen af et nybyggeri. Der var i rådgivningsaftalen fastsat en økonomisk ramme på ca. 10,5 mio. kr. I tilfælde af overskridelse efter licitationen var det bestemt, at projektet skulle revideres i et samarbejde mellem parterne, men uden vederlag for rådgiveren. Der skete faktisk en væsentlig overskridelse, og bygherren ophævede aftalen med henvisning til bristede forudsætninger og væsentlig misligholdelse. Bygherren nedlagde under sagen påstand om tilbagebetaling af betalte honorarer, og arkitekten påstod sig tilkendt et mindre yderligere honorarbeløb.

Da det i aftalen var forudset, at der kunne blive tale om overskridelse af den økonomiske ramme og taget stilling til retsvirkningerne heraf, var der ikke grundlag for ophævelse som følge af bristede forudsætninger. Da rådgiveren ikke havde afgivet garanti for overholdelsen af den økonomiske ramme, og da der ikke var ført bevis for, at rammebeløbet byggede på et urealistisk fejlskøn, samt da rådgiveren ikke havde misligholdt omprojekteringsklausulen, var der ej heller grundlag for ophævelse begrundet med væsentlig misligholdelse.

Rådgiveren havde ikke godtgjort berettigelsen af kravet om yderligere honorar.

Fodnoter

1

. Gjedde-Nielsen og Lykke Hansen: ABR 89, 3. udg. s. 357 ff. Det må formodes, at rådgiveren i sagen undlod at nedlægge erstatningspåstand som følge af reglen om bygherrens standsningsret i ABR 89 pkt. 7.2. Se i øvrigt om forholdet mellem standsning og ophævelse KFE 2008.146 VBA. Reglerne om standsning bliver i nogen grad ændret ved reglerne om afbestillingsret i ABR 18 § 53.

  • Luk
  • Udvid