KFE 2020.126 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 4.5.2020 i sag nr. C-14259)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – mangler – afhjælpningsret

Entreprise – mangler – reklamation

Entreprise – mangler – udførelsesaftale

Arbejder udført som aftalt med bygherrens repræsentant var mangelfri uanset afvigelse fra generelle anvisninger. Reklamation over manglende rengøring 3 måneder efter afleveringen var for sen. Mangler skulle erstattes med kostprisen, da afhjælpningsretten var tilsidesat.

En entreprenør gav tilbud på flisearbejde i et hotel, og påbegyndte arbejderne, selv om tilbuddet ikke var blevet accepteret. En prøvelejlighed blev herunder godkendt af bygherrerådgiveren. Efterfølgende blev der afgivet et nyt tilbud, og der blev underskrevet kontrakt. Der var i udbudsmaterialet henvist til vådrumsanvisningen, men der forelå ikke detailtegninger. Samarbejdet mellem bygherren og bygherrerådgiveren ophørte på et tidspunkt. Efter færdiggørelsen anlagde entreprenøren voldgiftssag med påstand om betaling for udført arbejde. Bygherren fremkom med modkrav under påberåbelse af mangler og ikke-udførte kontraktarbejder.

Det blev lagt til grund, at arbejdet var blevet udført efter forholdene i bygningen og på grundlag af aftaler mellem entreprenøren og bygherrerådgiveren, der havde bekræftet aftalerne. Bygherrens mangelsindsigelser kunne derfor ikke tages til følge, selv om det fremgik af skønserklæringen, at arbejderne til dels var udført i strid med den vejledende vådrumsanvisning.

Det fandtes ikke godtgjort, at der manglede udførelse af arbejder, der indgik i aftalegrundlaget, og for så vidt angår en indsigelse om manglende rengøring var der reklameret for sent, nemlig 3 måneder efter afleveringen.

Entreprenørens krav, som der i øvrigt ikke var fremsat indsigelser mod, blev taget til følge med fradrag af kostprisen for udbedring af nogle anerkendte mindre mangler, som entreprenøren ikke havde fået mulighed for at udbedre.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 478 f., og Torsten Iversen. Entrepriseretten s. 572-75. Kendelsen illustrerer på en lidt speciel måde, at det konkrete mangelbegreb går forud for det generelle.

2

. Hørlyck s. 519 og Torsten Iversen s. 661. Kendelsen er et eksempel på en mangelkategori, der skal påtales på afleveringen.

3

. Hørlyck s. 527 f. og Torsten Iversen s. 619 f.

  • Luk
  • Udvid