Dansk ret om forvaltningsmyndigheders sagsbehandlingstid

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen belyser dansk ret om forvaltningens sagsbehandlingstid i afgørelsessager ved at analysere praksis fra Folketingets Ombudsmand om god forvaltningsskik vedrørende sagsbehandlingstid og retspraksis i erstatningssøgsmål mod forvaltningsmyndigheder. Det konkluderes, at der hverken er en generel retlig standard om sagsbehandlingstid eller en klar og entydig adfærdsnorm herom, og at tilsidesættelse af god forvaltningsskik ikke nødvendigvis skaber en formodning for culpa, navnlig ikke hvis simpel forsinkelse beror på politisk-økonomiske omstændigheder. Der argumenteres for, at en ensretning af tilgangen hos ombudsmanden og domstolene til sidstnævnte vil bidrage til en øget klarhed om retstilstanden.

  • Luk
  • Udvid