Opløsning af Loyal to Familia 
– grundlovens § 78

HD af 1. september 2021 (U 2021.4999 H)

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

For første gang i næsten 100 år tog Højesteret ved en dom af 1. september 2021 stilling til spørgsmålet om opløsning af en forening efter grundloven, og Højesteret fandt, at betingelserne for opløsning af bandegrupperingen Loyal to Familia var opfyldt i grund­lovens § 78, stk. 1, men ikke i grundlovens § 78, stk. 2. I artiklen præsenteres og diskuteres de centrale problemstil­linger under sagens behandling. Det gælder bl.a. fortolkningen af grundlovens foreningsbegreb samt anven­delsesområdet for bestemmelsen i § 78 stk. 1, om foreninger med »lovligt øjemed«, og § 78, stk. 2, om foreninger »der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende«. Artiklen omtaler endvidere menneskeretlige aspekter og komparativ retspraksis fra Holland.

  • Luk
  • Udvid