Er Menneskerettighedsdomstolens praksis folkeret eller en del af dansk ret?

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Det har i teorien været omdiskuteret, hvorvidt inkorporeringen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) ved lov i 1992 også omfattede fremtidig praksis fra Menneskerettighedsdomstolen (EMD), eller om denne principielt fortsat skulle anses som en del af Danmarks folkeretlige forpligtelser. Inkorporeringsloven indeholder til dels modstridende udtalelser herom. Spørgsmålet er vigtigt, fordi folkeretlige forpligtelser ikke gælder umiddelbart i dansk ret, men alene slår igennem i det omfang, det er muligt at fortolke dansk ret i overensstemmelse med den folkeretlige forpligtelse, og derfor må vige for klare danske lovbestemmelser og andre retsregler. Spørgsmålet synes nu afklaret i retspraksis. Dommene i UfR 2017.3272 Ø og UfR 2021.517 H synes forudsætningsvis baseret på den opfattelse, at EMRK er inkorporeret i dansk ret med det indhold, Konventionen til enhver tid har efter EMD’s praksis, og derfor i sin helhed som udgangspunkt har forrang for modstridende dansk lovgivning.

  • Luk
  • Udvid