EU-Ret & Menneskeret

Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Sommerhusprotokollenhar siden 1993 fungeret som en særlig undtagelse, der har gjort det muligt i et vist omfang at afskære unionsborgere fra at erhverve sommerhus i Danmark på samme vilkår som dem, der har bopæl i Danmark. Spørgsmålet om udlændinges erhvervelse af sommerhuse har dog løbende været genstand for politisk debat, og det har igen rejst spørgsmålet, hvilke ændringer af dansk ret man kan foretage inden for sommerhusprotokollen. På baggrund af en analyse af den efterhånden ganske omfangsrige praksis fra EU-Domstolen konkluderes det, at man alene kan foretage ændringer af reglerne om erhvervelse af sommerhuse, der enten bevarer status quo (i forholdsvis snæver betydning), eller som lemper reglerne ved at give udlændinge lettere adgang til at erhverve sommerhus. Andre ændringer vil mest oplagt medføre, at den særlige danske undtagelse bortfalder.

Fodnoter

1

. Forfatteren har netop udarbejdet et notat for folketingets Europaudvalg dateret 12. april 2023, hvori det vurderes, hvorvidt sommerhusprotokollen gør det muligt at skærpe kontrollen eller på anden måde skærpe den eksisterende sagsbehandling, når det gælder tilladelse til udlændinges erhvervelse af sommerhuse i Danmark. Nærværende artikel er delvist baseret på dette notat.

Forfatter:

Denne artikel behandler, hvorvidt dansk retspraksis om udvisning af EU-borgere (unionsborgere) for spirituskørsel er i overensstemmelse med kravet i opholdsdirektivets artikel 27, stk. 2, om, at den pågældende skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsinteresse. Det konkluderes bl.a., at Højesterets dom i U 2022.406 H er udtryk for en meget streng udvisningspraksis på området for spirituskørsel, og at denne strenge praksis bevæger sig på kanten af de EU-retlige regler.

 

Kviksøg - filtrerer EUM domme mm. efter artikler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt tillægsprotokoller

 

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

 

Artikel 1. Pligt til at respektere menneskerettighederne

 

Artikel 2. Ret til livet

Artikel 3. Forbud mod tortur

Artikel 4. Forbud mod slaveri og tvangsarbejde

Artikel 5. Ret til frihed og sikkerhed

Artikel 6. Ret til retfærdig rettergang

Artikel 7. Ingen straf uden retsregel.

Artikel 8. Ret til respekt for privat og famileliv.

Artikel 9. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed.

Artikel 10. Ytringsfrihed.

Artikel 11. Forsamlings- og foreningsfrihed.

Artikel 12. Ret til at indgå ægteskab.

Artikel 13. Adgang til effektive retsmidler.

Artikel 14. Forbud mod diskriminering.

Artikel 17. Forbud mod misbrug af rettigheder.

Artikel 18. Begrænsninger i brug af indskrænkninger.

Artikel 34. Individuelle klager.

Artikel 35. Kriterer for antagelse til behandling i realiteten.

Artikel 41. Passende erstatning.

Artikel 46. Dommes bindende kraft og fuldbyrdelse.

 

 

1. Tillægsprotokol af 29.3.1952

 

Artikel 1. Beskyttelse af ejendom

Artikel 2. Ret til uddannelse

Artikel 3. Ret til frie valg.

 

4. Tillægsprotokol af 16.9.1963

 

Artikel 1. Forbud mod frihedsberøvelse på grund af gæld (tom)

  • IV.1.0. Frihedsberøvelse på grund af manglende evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse (tom)

Artikel 2. Frihed til valg af opholdssted

Artikel 3. Forbud mod udvisning af egne statsborgere (tom)

  • IV.3.1.Forbud mod udvisning fra den stat, en person er statsborger i (tom)
  • IV.3.2. Ret til indrejse i den stat, en person er statsborger i (tom)

Artikel 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

 

6. Tillægsprotokol af 28.4.1983

 

Artikel 1. Afskaffelse af dødstraf (tom)

  • VI.1.0. Forbud mod dødsstraf og henrettelse (tom)

Artikel 2. Dødsstraf i krigstid (tom)

  • VI.2.0. Dødsstraf for handlinger begået i krigstid mv. (tom)

Artikel 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

 

7. Tillægsprotokol af 22.11.1984

 

Artikel 1. Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

Artikel 2. Ret til appel i retsager

Artikel 3. Erstatning ved fejlagtig domsfældelse (tom)

  • VII.3.0. Adgang til genoptagelse af straffesager, som er afgjort (tom)

Artikel 4. Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet 2 gange

Artikel 5. Ægtefællers lige rettigheder.

 

12. Tillægsprotokol af 4.11.2000

 

Artikel 1. Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

  • Luk
  • Udvid