EU-Ret & Menneskeret

Ingen adgang

EU-ret & Menneskeret indeholder aktuelle nyheder, referater af international praksis og indsigtsfulde artikler om væsentlige udviklinger i EU-retten og menneskeretten.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.

Adgang til fuld tekst

 

Kviksøg - filtrerer EUM domme mm. efter artikler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt tillægsprotokoller

 

 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

 

Artikel 1. Pligt til at respektere menneskerettighederne

 

Artikel 2. Ret til livet

Artikel 3. Forbud mod tortur

Artikel 4. Forbud mod slaveri og tvangsarbejde

Artikel 5. Ret til frihed og sikkerhed

Artikel 6. Ret til retfærdig rettergang

Artikel 7. Ingen straf uden retsregel.

Artikel 8. Ret til respekt for privat og famileliv.

Artikel 9. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed.

Artikel 10. Ytringsfrihed.

Artikel 11. Forsamlings- og foreningsfrihed.

Artikel 12. Ret til at indgå ægteskab.

Artikel 13. Adgang til effektive retsmidler.

Artikel 14. Forbud mod diskriminering.

Artikel 17. Forbud mod misbrug af rettigheder.

Artikel 18. Begrænsninger i brug af indskrænkninger.

Artikel 34. Individuelle klager.

Artikel 35. Kriterer for antagelse til behandling i realiteten.

Artikel 41. Passende erstatning.

Artikel 46. Dommes bindende kraft og fuldbyrdelse.

 

 

1. Tillægsprotokol af 29.3.1952

 

Artikel 1. Beskyttelse af ejendom

Artikel 2. Ret til uddannelse

Artikel 3. Ret til frie valg.

 

4. Tillægsprotokol af 16.9.1963

 

Artikel 1. Forbud mod frihedsberøvelse på grund af gæld (tom)

  • IV.1.0. Frihedsberøvelse på grund af manglende evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse (tom)

Artikel 2. Frihed til valg af opholdssted

Artikel 3. Forbud mod udvisning af egne statsborgere (tom)

  • IV.3.1.Forbud mod udvisning fra den stat, en person er statsborger i (tom)
  • IV.3.2. Ret til indrejse i den stat, en person er statsborger i (tom)

Artikel 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

 

6. Tillægsprotokol af 28.4.1983

 

Artikel 1. Afskaffelse af dødstraf (tom)

  • VI.1.0. Forbud mod dødsstraf og henrettelse (tom)

Artikel 2. Dødsstraf i krigstid (tom)

  • VI.2.0. Dødsstraf for handlinger begået i krigstid mv. (tom)

Artikel 4. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge

 

7. Tillægsprotokol af 22.11.1984

 

Artikel 1. Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

Artikel 2. Ret til appel i retsager

Artikel 3. Erstatning ved fejlagtig domsfældelse (tom)

  • VII.3.0. Adgang til genoptagelse af straffesager, som er afgjort (tom)

Artikel 4. Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet 2 gange

Artikel 5. Ægtefællers lige rettigheder.

 

12. Tillægsprotokol af 4.11.2000

 

Artikel 1. Proceduremæssig sikring vedrørende udvisning af udlændinge

  • Luk
  • Udvid