Udvisning af EU-borgere for spirituskørsel

i EU-Ret & Menneskeret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Denne artikel behandler, hvorvidt dansk retspraksis om udvisning af EU-borgere (unionsborgere) for spirituskørsel er i overensstemmelse med kravet i opholdsdirektivets artikel 27, stk. 2, om, at den pågældende skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsinteresse. Det konkluderes bl.a., at Højesterets dom i U 2022.406 H er udtryk for en meget streng udvisningspraksis på området for spirituskørsel, og at denne strenge praksis bevæger sig på kanten af de EU-retlige regler.

  • Luk
  • Udvid