Princippet om medlemsstaters erstatningsansvar for de nationale domstole (1. udg.)

– mellem principperne om national procesautonomi og effektivitet

Forfatter:
Søren Arvig Verdoner
Search for other papers by Søren Arvig Verdoner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Afhandlingen afdækker effektivitetsprincippets funktion, når princippet om medlemsstaters erstatningsansvar gennemføres i national ret, og hvordan den gennemførelse sker i en konstant balancegang mellem princippet om national procesautonomi og effektivitetsprincippet. De danske domstole anvender princippet om medlemsstaters erstatningsansvar, og forfatteren finder, at dansk retsansvarsnorm i dag næppe kan adskilles fra EU-rettens. I forhold til effektivitetsprincippet viser afhandlingen, at en del af de danske erstatningssager er blevet tabt på baggrund af enten reglerne om forældelse eller beviskravene til dokumentation af tab.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid