Litteratur og retsakter

i Dansk markedsret (6. udg.)
Gratis adgang

Litteratur og retsakter

Litteratur og retsakterLitteratur og retsakter

Litteratur

Aldestam, Mona: EC State aid rules applied to taxes – an analysis of the selectivity criterion, Iustus Forlag, 2005 (Adelstam 2005).

Andersen, Mads Bryde: IT-retten, 2. udg., Forlaget Gjellerup, 2005 (Andersen 2005).

Andersen, Mads Bryde, Caroline Heide-Jørgensen og Jens Schovsbo (red.): Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Andersen, Mads Bryde: Linking og robottering på Internet, U.2000B.311.

Andersen, Paul Krüger: Markedsføringsret, GEC Gad, 1978 (Krüger Andersen 1978).

Andersen, Paul Krüger: Studier i dansk koncernret, Jurist- og Økonomforbundet, 1997 (Krüger Andersen 1998).

Bach, Kasper Ullerup i Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte, 2013, Djøf.

Basse, Ellen Margrethe (red.): Miljøretten, bind 1, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006 (Miljøretten).

Bénitah, Marc: The law of subsidies under the GATT/WTO system, Kluwer Law International, 2002.

Bergqvist, Christian: Informationskarteller efter UK Tractor-sagen, EU-ret og menneskeret, 2001, nr. 3.

Bergqvist, Christian og Christina Wagner: Konkurrenceloven justeret (igen), Juristen, 2003, nr. 5.

Bergqvist, Christian, Jesper Kaltoft og Sune Troels Poulsen: Fusionskontrol i Danmark, 2012, Djøf.

Bergqvist, Christian: Konkurrenceretten, 2019, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (Bergqvist 2019).

Bernitz, Ulf: Marknadsrätt, Jurist- och samhällsvetareförbundets Förlags AB, 1969.

Bernitz, Ulf: Svensk marknadsrätt, 3. rev. uppl., Juristförlaget, 1994 (Bernitz, 1994).

Bernitz, Ulf og Frank Fridtjof Gundersen: Norsk og internasjonal markedsrett: En samlet oversikt over næringslivets rett og rammebetingelser, Marknadsrättsförlaget, 1977 (Gundersen & Bernitz 1977).

Bertelsen, Erik, Jens Munk Plum og Morten Kofmann: Dansk fusionskontrol, Karnov Group, 2018, (Bertelsen m.fl. 2018).

Berth, Rikke Søgaard: Kommunale aktieselskaber, Thomson, 2021 (Berth 2021).

Blomgren-Hansen, Niels: Formålsbestemmelsers værdi som fortolkningsvejledning. En analyse af konkurrencelovens § 1, Juristen, 1998, s. 31.

Blom-Andersen, A., H. Schaumburg, J. Trolle, L. le Maire, P. Spleth: Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt januar-juni 1965, U.1965B.227.

Blomqvist, Jørgen og Morten Rosenmeier: Kræver det tilladelse ifølge ophavsretsloven at bruge billeder af brugskunst i Side 471 reklamer? Eller er brugen tilladt efter ulovbestemte ophavsretlige undtagelser? Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2021, s. 499 ff.

Blume, Peter: Markedsføring på basis af persondata, U 2001B.95.

Boesgaard, Eric: Entrepriseudbud: udbud, tilbud, ordre efter lov om tilbudsindhentning, Gjellerup, 2002 (Boesgaard 2002).

Borcher, Erling: Produktefterligninger, 2. udg., Thomson-GadJura, 2003 (Borcher 2003).

Borcher, Erling og Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 3. udg., Karnov Group, 2013 (Borcher & Bøggild 2013).

Broberg, Morten: The European Commission’s jurisdiction to Scrutinise Mergers, Kluwer Law International, 3. udg., 2013 (Broberg 2013).

Bønsing, Sten: Brancheregler og brancheproces, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001 (Bønsing 2001).

Bønsing, Sten: God skik-regler – hvem bestemmer indholdet? U 2004B.1.

Bønsing, Sten: Er retten til erhverv en menneskerettighed, Juristen, 1997, s. 396.

Bønsing, Sten: Retningslinjer efter markedsføringslovens § 17 – etik eller retlig regulering?, Juristen 1998.357.

Clausen, Jesper Kock og Jacob Ørskov Rasmussen: Beskyttelse af virksomhedsnavne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003 (Clausen & Rasmussen 2003).

Collet, Camilla: Den kommercielle ytringsfrihed, Justitia nr. 5, 1996 (Collet 1996).

Collet, Camilla og Lars Adam Rehof: Håndbog i reklameret, Forlaget DIKE 1997 (Collet & Rehof 1997).

Cruz, Julio Baquero: Between Competition and Free Movement: The Economic Constitutional Law of the European Community, Hart Publishing, 2002 (Cruz 2002).

Dahl, Børge: Markedsføringsretsudvikling i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003 (Dahl 2003).

Dahl, Børge & Peter Møgelvang-Hansen: Garantier. Forbrugerbeskyttelse og forbrugerproblemer i de nordiske lande, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1985 (Dahl & Møgelvang-Hansen 1985).

Dahl, Børge & Peter Møgelvang-Hansen: Anvendelse af Garantier i markedsføring, NORD 1987:27 (Dahl & Møgelvang-Hansen 1987).

Dethlefsen, Peter og Claus Kaare Pedersen: Tilbudsloven. Bygge & anlæg, Thomson-GadJura, 2002.

Espersen, Ole og Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret 2, Nyt Nordisk Forlag, 3. gennemarb. udg., 1980 (Espersen 1980).

Estrup, Henrik og Nikolaj Aarø-Hansen: Navneloven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006 (Estrup & Aarø-Hansen 2006).

Fabricius, Jesper: Offentlige indkøb i praksis, 4. udg., Karnov Group, 2017 (Fabricius 2017).

Federspiel, Jacob: Den ekstraterritoriale anvendelse af EU-konkurrencereglerne, EU- og Menneskeret, 1996, nr. 3, s. 27.

Fejø, Jens og Grith Ølykke: EU-konkurrenceret. Almindelig del, 5. udg., Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2014 (Fejø & Ølykke 2014).

Fejø, Jens: Konkurrenceloven af 1997 med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundet, 1998 (Fejø 1998).

Fejø, Jens: Monopolret og marked. Studier i EF-konkurrenceretten med US-amerikansk antitrustret som sammenligningsgrundlag og med støtte i markedsøkonomisk grundteori, Jurist- og Økonomforbundet, 1985 (Fejø 1985).

Side 472

Freytag, Per Vagn, Jan Møller Jensen, Niels Jørgensen og Tage Koed Madsen: Marketing. En introduktion, Syddansk Universitetsforlag, 2009 (Freytag m.fl. 2009).

Frost, Kim: Regulering og sanktionering af spam, U 2006B.115.

Gammelgaard, Frederik: Kommunal erhvervsvirksomhed, DJØF, 2004.

Gammeltoft-Hansen, Hans m.fl.: Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundet, 2. udg., 2002 (Gammeltoft-Hansen m.fl. 2002).

Garde, Jens og Karsten Revsbech: Kommunalret, Jurist- og Økonomforbundet, 2017 (Garde & Revsbech 2017).

Gomard, Bernhard: Civilprocessen, 5. udg., Thomson-GadJura, 2000 (Gomard 2000).

Goyder, D.G.: EC Competition Law, Oxford University Press, 2003 (Goyder 2003).

Hasselbalch, Ole: Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 11. udg., 2014 (Hasselbalch 2014).

Hamer, Carina Risvig: Udbudsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2021.

Hansen, Søren Friis: Europæisk koncernret. Bør koncernretten reformeres og kodificeres?, Jurist- og Økonomforbundet, 1996 (Hansen 1996).

Heide-Jørgensen, Caroline: Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020 (Heide-Jørgensen 2020).

Heide-Jørgensen, Caroline m.fl.: Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundet, 2009 (Heide-Jørgensen m.fl. 2009).

Heide-Jørgensen, Caroline: Reklameret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008 (Heide-Jørgensen 2008a).

Heide-Jørgensen, Caroline: Almene hensyn i Markedsføringsretten i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003 (Heide-Jørgensen 2003).

Heide-Jørgensen, Caroline: Liberale erhverv, Jurist- og Økonomforbundet, 2000 (Heide-Jørgensen 2000).

Heide-Jørgensen, Caroline: Nye regler i Konkurrenceloven om konkurrenceforvridende offentlig støtte, U 2000B.490.

Heide-Jørgensen, Mogens: Den kommunale interesse. Studier over kommunalrettens udvikling, Gad, 1993 (Heide-Jørgensen 1993).

Holbæk-Hansen, Leif: Markedsføring, Oslo 1963 (Holbæk Hansen 1963).

Hørlyck, Erik: Tilbudsloven med kommentarer, 3. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013 (Hørlyck 2013).

Indén, Tobias: EU’s statsstödsrätt, 2013, Iustus Förlag.

Pernille Wegener Jessen m.fl.: Konkurrenceretlige emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016 (Jessen 2016).

Jakobsen, Søren Sandfeldt: Formidleransvaret i forbindelse med sociale tjenester på internettet, U 2009B.291 (Jakobsen 2009).

Jakobsen, Søren Sandfeld: Direktivet om audiovisuelle medietjenester, U 2008B.68 (Jakobsen 2008).

Jakobsen, Søren Sandfeld: Lærebog i elektronisk medieret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006 (Jakobsen 2006).

Jakobsen, Søren Sandfeld: Radio/tv-nævnet og mediernes redaktionelle frihed, U 2006B.288 (Jakobsen 2006a).

Jakobsen, Søren Sandfeld: Medieret i Informationssamfundet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004 (Jakobsen 2004).

Jantzen, Christian og Jørgen Stigel: Reklamen i dansk landsdækkende TV, Rapport udarbejdet for Statsministerens Medieudvalg, København 1995 (Jantzen & Stigel 1995).

Side 473

Jensen, Camilla Hørby: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010 (Jensen 2010).

Jensen, Torben: Retlig interesse i anerkendelsessøgsmål mod Forbrugerombudsmanden, U 1986B.409.

Jessen, Pernille Wegener: Forbudet mod statsstøtte i EU. Med særlig henblik på at vurdere miljøstøtte, Thomson-GadJura, 2003 (Jessen 2003).

Jessen, Pernille Wegener: Konkurrenceloven og statsstøtte, Juristen, 2001, nr. 5, s. 186.

Jurcenoks, Emil og Kasper Frahm: Den kendetegnsretlige regulering af annoncørers brug af søgeordsreklamer, U 2010B.279 (Jurcenoks & Frahm 2010).

Kern, Finn: Radio- og TV-(Reklame)nævnet i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003 (Kern 2003).

Knoph, Ragnar: Rettslige standarder. Særlig grunnlovens paragraf 97, Oslo, 1939 og 1948 (Knoph 1948).

Koktvedgaard, Mogens: Konkurrenceprægede immaterialretspositioner. Bidrag til læren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret, Juristforbundets Forlag, 1965 (Koktvedgaard 1965).

Koktvedgaard, Mogens: Lærebog i konkurrenceret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 6. udgave, 2005 (Koktvedgaard 2005).

Kobbernagel, Jan: Konkurrencens retlige regulering I, 1957 (Kobbernagel 1957).

Konkurrencestyrelsen: Vejledning om konkurrenceloven og den offentlige sektor, 1998.

Kragelund Christian; Martin Dahl Pedersen og Thomas Munk Rasmussen: Domænenavne – en juridisk håndbog, Thomson Reuters, 2009 (Kragelund m.fl. 2009).

Kristoffersen, Sonny: Forbrugerretten I, 7. udg., Karnov Group, 2020 (Kristoffersen 2020).

Kristoffersen, Sonny og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten. Civil- og markedsføringsretlige aspekter, Forlaget Thomson, 2002 (Kristoffersen & Gravesen 2002).

Kristoffersen, Sonny: Lov om juridisk rådgivning, Forlaget Thomson 2006.

Krüger, Kai og Peter Møgelvang-Hansen: Reklamens bindende virkning, Nordisk Ministerråd, april 2001.

Kur, Annette: GRUR Int. 1995, hæfte 6, s. 469-473 (Kur 1995).

Köhler, H: Kommentarer til C-373/90, GRUR Int. 1994.396.

Langer, Morten under medvirken af Sara Baldus: Konkurrence- og kundeklausuler, Karnov Group, 5. udg., 2016 (Langer 2016).

Larsen, Jesper Fredborg og Susanne Storm: Flybonusprogrammer som et konkurrencebegrænsende element mellem luftfartsselskaberne i Europa, Nationaløkonomisk Tidsskrift, bind 140, nr. 2, 2002, s. 167.

Larsen, Karen, Helen Kibsgaard & Anna Gentzschein: Praktisk Markedsføringsret 1 – Kommentarer, Schultz Forlag, 2004 (Larsen m.fl. 2004).

Larson, Charles U.: Persuasion, 7. udg. Wadsworth Publishing Company, 1995 (Larson 1995).

Lauridsen, Preben Stuer: Pressefrihed og personlighedsret. Sammenlignende studier i dansk og udenlandsk ret, Gyldendal, 1988 (Lauridsen 1988).

Levinsen, Kirsten: Konkurrenceloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundet, 4. udg., 2018 (Levinsen 2018).

Madsen, Palle Bo og Anne-Dorte Bruun Nielsen: Dansk forbrugerret, Schultz, 1986 (Madsen & Nielsen 1986).

Madsen, Palle Bo: Markedsret, Del 1: Konkurrenceret, Jurist- og Økonomforbundet, 8. udgave, 2021 (Madsen, Del 1, 2021).

Side 474

Madsen, Palle Bo: Markedsret, Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn, Jurist- og Økonomforbundet, 2019 (Madsen, Del 2 2019).

Madsen, Palle Bo: Lyde og lugte i markedsføringen − Er det skjult reklame? i finsk festskrift for Thomas Wilhelmsson, trykt i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen (Finland), TJF 2009, s. 411-416 (Madsen 2009).

Maire, Emil le og Niels Preisler: Lov om kommuners styrelse med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundet, 3. udg., 2000 (le Maire & Preisler 2000).

Marstrand-Jørgensen, Mads: Krav om branchesammenfald i firmanavneretten?, U 1999B.539.

Mathiasen, Jacob Plesner, Niels Bo Jørgensen og Johan Schlüter: E-Handelsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004 (Mathiasen m.fl. 2004).

Mathiassen, Jørgen: Aftaler i forvaltningsretten. Med særligt henblik på aftaler mellem forvaltningsmyndigheder og private, Juristforbundet, 1974 (Mathiassen 1974).

Mortensen, Bent Ole Gram og Bassah Khalaf (red.): Erhvervsforvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020 (Mortensen& Khalaf (red.) 2020).

Mortensen, Bent Ole Gram: Anne Black-sagen i Morten Rosenmeier, Thomas Riis, Jens Schovsbo og Henrik Udsen (red.): Festskrift til Jørgen Blomqvist, Ex Tuto 2021.

Mortensen,Bent Ole Gram og Mathilde Mac Donald Alnor: Influent Marketing i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2021/4, s. 208-218 (Mortensen & Alnor 2021).

Munch, Mogens: Trykkefrihed og forbud, U 1982B.61.

Møgelvang-Hansen, Peter, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing, 2017 (Møgelvang-Hansen m.fl. 2017).

Møgelvang-Hansen, Peter, Thomas Riis, Jan Trzaskowski og Marie Pade Andersen: ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation, Ex Tuto 2011. Tilgængelig på https://www.bitva.dk/media/1039/bilag-icc.pdf

Møgelvang-Hansen, Peter, Thomas Riis, Jan Trzaskowski og Marie Pade Andersen: ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation, Ex Tuto Publishing 2011 – oversættelse af »Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice« (Møgelvang-Hansen m.fl. 2008).

Mørch, Henrik: Lovgivningsmagtens kompetence vedrørende konkurrencebegrænsende foranstaltninger, U 1993B.49.

Møller-Andersen, Jesper: Markedsføringsloven. Hvor går grænsen nu. Ny markedsføringslov, Erhvervs-Bladets Jurabøger, 1994 (Møller-Andersen 1994).

Neergaard, Ulla Bøegh: Competition & Competences: the tensions between European competition law and anti-competitive measures by the member states, Djøf, 1998 (Neergaard 1998).

Neergaaard, Ulla Bøegh: Intet over, intet ved siden af konkurrenceloven?: Konkurrenceloven kontra politiske beslutninger med konkurrencebegrænsede virkninger, Julebog 2000, s. 159.

Nielsen, Jesper Løffler: Fra »reklame« til kommerciel – Om reklamebegrebets udvikling og fortolkning i forhold til internettet, U 2011B.13 (Nielsen 2011).

Nielsen, Ruth og Søren Sandfeld Jakobsen: E-Handelsret, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011 (Nielsen & Jakobsen 2011).

Nielsen, Viggo, Bo Brix, Veit Koester & Ole Plougmann: Naturfredningsloven. Almindelig fremstilling og kommentarer, G.E.C. Gad, 1973 (Nielsen m.fl. 1973).

Olsen, Ole Jess og Carsten Smidt: Hvad er et naturligt monopol, hvorfor og hvordan skal det reguleres? Samfundsøkonomen nr. 1/2012 (Olsen & Smidt 2012).

Side 475

Pedersen, Martin Dahl, Thomas Munk Rasmussen og Christian Kragelund: Domænenavne – en juridisk håndbog, Forlaget Thomson, 2003 (Pedersen m.fl. 2003).

Pontoppidan, Niels: U 1983 s. 338. Højesterets dom af 15. februar 1983. Om generalklausulen i markedsføringslovens § 1, U 1983B.262.

Poulsen, Sune Troels: Loyalitetspligt & erhvervsforbud, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991 (Poulsen 1991).

Poulsen, Sune Troels: Statsstøtteret i EU – mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015.

Rasmussen, Thomas Munk & Peter Fogh Knudsen: e-handel, Forlaget Thomson, 2011 (Rasmussen & Knudsen 2011).

Revsbech, Karsten: Den danske forbrugerombudsmands udfyldning af markedsføringslovens generalklausul, Nordisk administrativt Tidsskrift, nr. 2, 1990, s.181.

Revsbech, Karsten: Forbrugerombudsmanden som forvaltningsorgan, Juristen, nr. 5, 1990, s. 280.

Revsbech, Karsten og Alex Puggaard: Lærebog i miljøret, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008 (Revsbech & Puggaard 2008).

Revsbech, Karsten: Kommunernes opgaver, Djøf, 2015.

Riis, Thomas & Jan Trzaskowski: Det markedsretlige persongalleri i Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, Ex Tuto, 2016 (Riis & Trzaskowski 2016).

Riis, Thomas: Forretningskendetegn; kapitel 5 i Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, Ex Tuto Publishing, 2017 (Riis 2017).

Riis, Thomas: Domænenavne; kapitel 6 i Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, Ex Tuto Publishing, 2017 (Riis 2017a).

Sauter, Wolf and Harm Schepel: State and Market in European Union Law: The Public and Private Spheres of the Internal Market Before the EU Courts, Cambridge, 2009 (Sauter & Schepel 2009).

Schaumburg-Müller, Sten: Juridisk Metode i Carina Risvig Hamer og Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden, DJØF Forlag (Schaumburg-Müller 2020).

Schaumburg-Müller, Sten: Personbilleder i Bent Ole Gram Mortensen (red.): Dansk persondataret, Ex Tuto 2020 (Schaumburg-Müller 2020).

Schovsbo, Jens: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten, Jurist- og Økonomforbundet, 1996 (Schovsbo 1996).

Schovsbo, Jens: Passer til LEGO?, U 1996B.33.

Schovsbo, Jens: Domænenavne og brug af andens varemærke, Juristen 2007.199.

Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen: Immaterialret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2021 (Schovsbo, Rosenmeier & Petersen 2021).

Shrum, L.J. (red.): The Psychology of Entertainment Media, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2004 (Schrum 2004).

Smith, Lau Morten, Jon Iversen og Niels Christian Ersbøll: Dawn raids – hvilke rettigheder har virksomheden?, Revision & Regnskabsvæsen, 2002, nr. 8, s. 12.

Smith, Viktor m.fl.: Fair Speak: Senarier for vildledning på det danske fødevaremarked, Ex Tuto Publishing, 2009 (Smith m.fl. 2009).

Sierra, José: Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law. Article 86 (formerly Article 90) of the EC Treaty, Oxford University, 1999 (Sierra 1999).

Spelth, P., der kommenterer U 1963.49H i TfR 1963.64.

Spiermann, Ole: Er der fri konkurrence mellem konkurrenceretter?, EU-ret og Menneskeret, 1996, nr. 5, s. 246.

Side 476

Steffensen, Torben: Rettigheder til formater til tv-programmer. I ophavsretligt og markedssføringsretligt perspektiv, U 2000B.196.

Steinicke, Michael og Lise Groesmeyer: EU’s udbudsdirektiver med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundet, 2008 (Steinicke & Groesmeyer 2008).

Steinicke, Michael: Privilegerede virksomheder og EU-retten, Jurist- og Økonomforbundet, 2002 (Steinicke 2002).

Steinicke, Michael: Tilbudsindhentning i bygge- og anlægssektoren, Nyt Juridisk Forlag, 2. udg., 2003 (Steinicke 2003).

Steinicke, Michael: Udbudsretten og konkurrenceretten – samspil eller konflikt, i Clausen, Kronborg, Legind & Mortensen (red.): Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, s. 533, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017.

Stenvik, Are: Om rettsvern av personlig særpreg − omfatter personlighetsretten en særskilt »Right of Publicity« i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003 (Stenvik 2003).

Stoltze, Lars: Internet ret, Nyt Juridisk Forlag, 2001 (Stoltze 2001).

Susanne Storm: Air transport policies and frequent flyer programmes in the European Community. A Scandinavian perspective, Unit of Tourism Research at the Research Centre of Bornholm, 1999.

Sørensen, Karsten Engsig og Jens Hartig Danielsen: EU-retten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019 (Sørensen og Danielsen 2019).

Toftegaard Nielsen, Gorm: Forvaltningssager i civilprocessen. Om søgsmålskompetence, rette sagsøgte, søgsmålsfrister og civile fuldbyrdelsessøgsmål, U 2000B.319.

Toftegaard Nielsen, Gorm: Strafferet. Bind 1: Ansvaret, Christian Ejlers Forlag, 2. udg., 2013 (Toftegaard Nielsen 2013).

Treumer, Steen (red.): Udbudsretten, 2019, Ex Tuto (Treumer 2019).

Trzaskowski, Jan: Urimelig handelspraksis – europæisering af dansk markedsføringsret, U 2008B.275.

Trzaskowski, Jan: Om den unionsretlige markedsføringsret, U 2010B.145.

Vagner, Hans Henrik v/Torsten Iversen: Entrepriseret, Jurist- og Økonomforbundet, 4. udg., 2005 (Vagner 2005).

Vogter, Jens: Forvaltningsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundet, 3. udg., 2001 (Vogter 2001).

Vogter, Jens: Offentlighedsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundet, 3. udg., 1998 (Vogter 1998).

Vesterdorf, Peter og Mogens Uhd Nielsen: EU-statstatsstøtteret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009 (Vesterdorf & Nielsen 2009).

von Quitsow, Carl Michael: State Measures Distorting Free Competition in the EC, Kluwer Law International, 2002 (von Quitsow 2002).

Wallberg, Knud: Beskyttelse af forretningskoncepter, U 1999B.55.

Wallberg, Knud og Michael Francke Ravn: Varemærkeret, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundet, 2004 (Wallberg & Ravn 2017).

Werlauff, Erik: Koncernretten. Juridiske grundprincipper for danske og internationale koncerner, GadJura, 1996 (Werlauff 1996).

Grith Skovgaard Ølykke & Nielsen, Ruth: Udbud af offentlige kontrakter, 4. rev. udg., Jurist- og Økonomforbundet, 2017 (Ølykke & Nielsen 2017).

Side 477

Retsakter

Forordninger

Forordning 17/62 af 6. februar. Den første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikler 85 og 86, EFT 1962 P 13/ 204.

Forordning 19/65 af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. (3), på kategorier af aftaler og samordnet praksis, EFT 1965 P 36/ 533.

Forordning 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, EFT 1968 L 241/10.

Forordning 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3 på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, EFT 1971 L 285/46.

Forordning 1983/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eneforhandlingsaftaler, EFT 1983 L 281/24.

Forordning 4054/86 af 22. december 1986 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse i Jugoslavien (1987), EFT 1987 L 66/21.

Forordning 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport, EFT 1988 L 117/34.

Forordning 4064/86 af 22. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 360/86 om bestemmelser for Spaniens og Portugals gennemførelse af kvantitative restriktioner i fiskerisektoren, EFT 1986 L 371/9.

Forordning 3975/87 af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren, EFT 1989 L 043/56.

Forordning 4087/88 af 30. november 1988 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af franchiseaftaler, EFT 1988 L 359/46.

Forordning 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EFT 1989 L 40/17. Ophævet ved forordning 139/2004.

Forordning 1534/91 af 31. maj 1991 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet, EFT 1991 L 143/1.

Forordning 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, EFT 1991 L 198/1, som senest ændret ved forordning 1788/2001.

Forordning 240/96 af 31. januar 1996 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler, EFT 1996 L 31/2.

Forordning 1310/97 af 30. juni 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EFT 1998 L 46/20.

Forordning 2790/99 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, EFT 1999 L 336/21.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97.

Forordning 2658/2000 af 29. november 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler, EFT 2000 L 304/3.

Forordning 2659/2000 af 29. november 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler, EFT 2000 L 304/7.

Forordning 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (domsforord-Side 478ningen), EFT 2001 L 307/28, som ændret ved forordning 1937/2004, EUT 2004 L 334/3 og 2245/2004, EUT 2004 L 381/10.

Rådets forordning 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design, EFT 2002 L 179/31, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006, EUT 2006 L 386/14 (designforordningen).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

Forordning 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen, EFT 2002 L 203/30.

Forordning 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, EFT 2003 L 1/1.

Forordning 358/2003 af 27. februar 2003 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet, EFT 2003 L 53/8.

Forordning 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, EUT 2003 L 268/1.

Forordning 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser.

Forordning 772/2004 om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91.

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket.

Forordning nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.

Forordning nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen.

Forordning nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler.

Forordning nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

Side 479

Forordning nr. 267/2010 af 24. marts 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003.

Kommissionens forordning nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3 i TEUF på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler.

Forordning 1589/2015 af 13. juli 2012 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i EUF-traktaten.

Forordning 679/2016 (databeskyttelsesforordningen).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Forordning 1150/2019 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester.

Direktiver

Direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer med senere ændringer, EFT 1978 L 222/11.

Direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (vildledningsdirektivet), EFT 1984 L 250/17, som ændret ved direktiv 2005/29/EF, EUT 2005 L 149/22 – nu erstattet af direktiv 2006/114/EF.

Direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed som ændret ved direktiv 97/36/EF, EFT 1989 L 331/51.

Rådets direktiv 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF (simple trykbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhedskrav til legetøj), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetiske kompatibilitet), 89/392/EØF (maskiner), 89/686/EØF (personlige værnemidler), 90/384/EØF (ikke-automatiske vægte), 90/385/EØF (aktive, implantable medicinske anordninger), 90/396/EØF (gasapparater), 91/263/EØF (terminaludstyr), 92/42/EØF (nye varmtvandskedler, der anvender flyvende eller luftformigt brændsel) og 73/23/EØF (elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser).

Side 480

Direktiv 94/11/EØF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet, EFT 1996 L 47/35.

Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler om fjernsalg (fjernsalgsdirektivet), EFT 1997 L 144/19, som ændret ved direktiv 2005/29/EF, EUT 2005 L 149/22. Nu erstattet af direktiv 2011/83/EU.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (enhedsprismærkningsdirektivet), EFT 1998 L 190/86.

Direktiv 99/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, EFT 1999 L 171/12 (forbrugerkøbsdirektivet).

Direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler, EFT 2000 L 109/29.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, EFT 2001 L 311/67, som senest ændret ved forordning 2019/1243/EU, EUT 2019 L 198/241..

Direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EFT 2002 L 271/16, som ændret ved direktiv 2005/29/EF, EUT 2005 L 149/22.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, som ændret ved direktiv 2009/136/EF.

Direktiv 2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (tobaksdirektivet), EFT 2003 L 152/16.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (handelspraksisdirektivet), EUT 2005 L 149/22.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (vildledningsdirektivet), EUT 2006 L 376/21.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester – AVMS-direktivet), EUT 2010 L 95/1.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EUT 2011 L 304/64.

Side 481

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26.februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/104/EU af 26. november og visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceret.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1 af 11. december 2018 om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked.

Beslutninger

Kommissionens beslutning af 5. september 1979, BP Kemi – DDSF, EFT 1979 L 286/32.

Kommissionens beslutning af 4. november 1988, sag IV/32.318, London European-Sabena.

Kommissionens beslutning 93/33 af 16. december 1991, sag IV/33.242, Yves Saint Laurent.

Kommissionens beslutning af 27. juli 1994, IV/31.865, PVC.

Kommissionens beslutning af 7. oktober 1996, British Gas Trading, EFT C 374.

Kommissionens beslutning af 1. juli 2002, M.2810, Deloitte & Touch/Andersen.

Meddelelser

Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, EFT 1997 C 372/5.

Kommissionens meddelelse om fusionsbegrebet, EFT 1998 C 66/5.

Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, EU Tidende 2014/C 291/01.

Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager, EFT 2002 C 45/3.

Kommissionens meddelelse om påvirkning af samhandlen, EU Tidende 2004 C 101/81.

Kommissionens meddelelse om accessoriske konkurrencebegrænsninger, EU Tidende 2005 C 56/03.

Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger, EU-Tidende 2010/C 130/01.

Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, EU-Tidende 2014/C 291/01.

Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet, EU Tidende 2016/C 262/01.

Side 482

Konventioner

Konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, med senere ændringer (EF-domskonventionen).

Konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, og de til denne konvention knyttede protokoller mv. (Lugano-konventionen).

Danske love mv.

Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 15. april 1683.

Lov nr. 70 af 27. april 1894 om straf for brug af urigtige varebetegnelser mm.

Lov nr. 137 af 8. juni 1912 om straf for brug af urigtige varebetegnelser mm.

Lov nr. 168 af 20. marts 1918 om Bestemmelser mod uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse.

Lov nr. 70 af 27. marts 1929 om værn for erhvervs- og arbejdsfriheden.

Lov nr. 80 af 31. marts 1937 om uretsmæssig Konkurrence og Varebetegnelse.

Lov nr. 158 af 18. maj 1937 om Prisaftaler mv.

Lov nr. 306 af 30. maj 1940 om Priser mv.

Lov nr. 652 af 17. december 1940 om Priser mv.

Lov nr. 43 om Tilvirkning og Forhandling m.m. af Ost.

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. maj 1959 om uretsmæssig konkurrence og varebetegnelse.

Lov nr. 297 af 14. juni 1974 om markedsføring.

Lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som senest ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004.

Lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som senest ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004.

Lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986 om arbejdstageres opfindelser, som ændret ved lov nr. 130 af 26. februar 1992.

Lov nr. 325 af 4. juni 1986 om EF-domskonventionen mv.

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven.

Lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv.

Lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988 (næringsloven).

Lov nr. 370 af 7. juni 1989 om ændring af bekendtgørelse om udlandslån mv. i landbrugsejendomme mv.

Lov nr. 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer mv., som senest ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004.

Lov nr. 831 af 18. december 1991 om ændring af lov om markedsføring (Forbud mod mængdebegrænsning).

Lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer (tobaksprisloven).

Lov nr. 379 af 18. maj 1994 om optikere mv., som senest ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004 (optikerloven).

Lov nr. 428 af 1. juni 1994 om markedsføring (markedsføringsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995 om udøvelse af lægegerning.

Lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter.

Side 483

Lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister, som senest ændret ved lov nr. 69 af 4. februar 2004.

Lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere.

Lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni 1996 om erhvervsdrivende virksomheder.

Lov nr. 118 af 3. marts 1999 (økologiloven).

Lov nr. 342 af 2. juni 1999 om ændring af lov om markedsføring.

Lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som senest ændret ved lov nr. 545 af 24. juni 2005.

Lov nr. 1090 af 29. december 1999 om ændring af lov om mærkning og skiltning med pris mv. og lov om erhvervsfremme.

Lovbekendtgørelse nr. 209 af 28. marts 2000 om mærkning og skiltning med pris mv. (prismærkningslov) Bestemmelserne er nu overført til markedsføringsloven.

Lov nr. 416 af 31. maj 2000 om ændring af konkurrenceloven.

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Erstattes i maj 2017 af persondataforordningen og dansk følgelovgivning.

Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser (forbrugsbeskyttelsesforbudsloven).

Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven).

Lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser (sundhedsreklameloven).

Lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love (Implementering af direktivpakken »99-review«).

Lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006 om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven).

Lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning.

Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre (reklameloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, som ændret senest ved lov nr. 1234 af 18. december 2012 (tilbudsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008 om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år.

Lovbekendtgørelse nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed (produktsikkerhedsloven). Ophævet ved produktloven.

Lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter.

Lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf mv.

Lovbekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2012 om arbejdstageres opfindelser.

Bekendtgørelse nr. 392 af 1. maj 2012 af navneloven, som ændret senest ved lov nr. 622 af 12. juni 2013.

Lov nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger.

Side 484

Lov nr. 360 af 9. april 2013 om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013 om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Lovbekendtgørelse nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler. (forbrugeraftaleloven eller dørsalgsloven).

Lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter ved forsinket betaling mv. (renteloven).

Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven).

Bekendtgørelse nr. 914 af 11. august 2014 af medieansvarsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed (apotekerloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014 om ophavsret (ophavsretsloven).

Lov nr. 1371 af 16. december 2014 om ændringer af konkurrenceloven.

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.

Lov nr. 741 af 1. juni 2015 om ændringer af konkurrenceloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning (planloven).

Lov nr. 1541 af 13. december 2016 om erstatning for overtrædelser af konkurrencereglerne.

Lov nr. 1564 af 15. december 2015, udbudsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 139 af 15. februar 2016 om medicinsk udstyr.

Lovbekendtgørelse nr. 193 af 2. marts 2016 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (aftaleloven).

Lovbekendtgørelse nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer m.v. (tobaksvareloven).

Bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven.

Lov af 30. november 2017 om ændring af konkurrenceloven.

Lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017 om plantenyheder (plantenyhedsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017 om kemiske stoffer og produkter (kemikalieloven).

Lovbekendtgørelse nr. 177 af 21. februar 2017 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (varemærkeforfalskelsesloven).

Lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring (markedsføringsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017 om Det Centrale Personregister (Personregisterloven, CPR-loven).

Lovbekendtgørelse nr. 924 af 17. juni 2017 om psykologer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven).

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 om lægemidler (lægemiddelloven).

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 om fødevarer (fødevareloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme (erhvervsfremmeloven).

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Side 485

Bekendtgørelse nr. 88 af 29. januar 2019 af varemærkeloven (varemærkeloven).

Bekendtgørelse nr. 89 af 29. januar 2019 af designloven.

Bekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019 af patentloven (patentloven).

Lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. januar 2019 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografiloven).

Lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. april 2019 om detailsalg fra butikker mv. (lukkeloven).

Lovbekendtgørelse nr. 655 af 7. juni 2019 om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

Lovbekendtgørelse nr. 817 af 6. august 2019 om kreditaftaler.

Lovbekendtgørelse nr. 378 af 2. april 2020 om forsikringsformidling.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning (produktloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning (planloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil (spilleloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (radio- og fjernsynsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. august 2020 om fremme af besparelser i energiforbruget (energispareloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020 om finansiel virksomhed.

Bekendtgørelse nr. 1650 af 17. november 2020 af straffeloven (straffeloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1651 af 18. november 2020 om fremme af energibesparelser i bygninger.

Bekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021 af økologiloven.

Lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. marts 2021 af konkurrenceloven.

Lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021 om formidling af fast ejendom m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021 om forbud mod tobaksreklame mv. (tobaksreklameloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1534 af 1. juli 2021 om psykologer m.v. (psykologiloven).

Bekendtgørelse nr. 1710 af 13. august 2021 af færdselsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021 om rettens pleje (retsplejeloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1853 af 24. september om køb (købeloven).

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 122 af 6. marts 1973 om krystalglasvarer.

Bekendtgørelse nr. 10013 af 28. september 1978 om skiltning og annoncering med priser for gulvtæpper.

Bekendtgørelse nr. 10005 af 24. november 1978 om prisskiltning på hoteller.

Bekendtgørelse nr. 780 af 21. november 1990 om fakturering af vej-, jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde.

Bekendtgørelse nr. 847 af 13. december 1990 om fakturering af autoreparation.

Bekendtgørelse nr. 848 af 13. december 1990 om faktureringsregler for formidling af annoncer og reklamer.

Bekendtgørelse nr. 849 af 13. december 1990 om fakturering af flyttearbejde.

Bekendtgørelse nr. 240 af 17. april 1991 om fakturering af glarmesterarbejde.

Bekendtgørelse nr. 901 af 29. november 1993 om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus mv. (volumenbekendtgørelsen).

Side 486

Bekendtgørelse nr. 1152 af 16. december 1994 om fastsættelse af beløbsgrænser i konkurrencer (nu ophævet).

Bekendtgørelse nr. 251 af 11. april 1995 om gebyropkrævning for Forbrugerombudsmandens forhåndsbeskeder.

Bekendtgørelse nr. 70 af 12. februar 1996 om anvendelse af lov om EF-domskonventionen mv. på konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, og de til denne konvention knyttede protokoller mv. (Lugano-konventionen mv.).

Bekendtgørelse nr. 265 af 13. april 1996 om ændring af bekendtgørelse om vederlag og rejsegodtgørelse til voldgiftsmænd og sagkyndige medlemmer af husdyrvoldgiftsretterne.

Bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern.

Bekendtgørelse nr. 695 af 28. september 1998 om reklame for medicinsk udstyr.

Bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.

Bekendtgørelse nr. 862 af 5. september 2000 om forretningsorden for Konkurrencerådet.

Bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven.

Bekendtgørelse nr. 949 af 18. oktober 2000 om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 1211 af 12. december 2000 om gruppefritagelse for kategorier af specialiseringsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 1212 af 18. december 2000 om gruppefritagelse for kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 769 af 10. september 2002 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen.

Bekendtgørelse nr. 98 af 12. februar 2003 om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation.

Bekendtgørelse nr. 197 af 20. marts 2003 om indløsning af rabatmærker (nu ophævet).

Bekendtgørelse nr. 211 af 26. marts 2003 om regler for anmeldelse af aftaler mv. til Konkurrencestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 235 af 27. marts 2003 om anmeldelse af fusioner.

Bekendtgørelse nr. 236 af 27. marts 2003 om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler mv. på forsikringsområdet.

Bekendtgørelse nr. 622 af 16. juni 2004 om gruppefritagelse for visse kategorier af teknologioverførsler.

Bekendtgørelse nr. 1136 af 16. november 2004 af patentloven, som ændret senest ved lov nr. 1430 af 21. december 2005.

Bekendtgørelse nr. 466 af 8. juni 2005 om regler for anmeldelse af aftaler mv. til Konkurrencestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 467 af 8. juni 2005 om anmeldelse af offentlig støtte.

Bekendtgørelse nr. 479 af 15. juni 2005 om Konkurrencestyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven.

Bekendtgørelse nr. 480 af 15. juni 2005 om anmeldelse af fusioner.

Bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005 om Konkurrencenævnet.

Bekendtgørelse nr. 482 af 15. juni 2005 om ændring af bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.

Side 487

Bekendtgørelse nr. 483 af 15. juni 2005 om ændring af bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af specialiseringsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 485 af 15. juni 2005 om ændring af bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler mv. på forsikringsområdet.

Bekendtgørelse nr. 486 af 15. juni 2005 om ændring af bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 487 af 15. juni 2005 om ændring af bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 488 af 15. juni 2005 om ophævelse af bekendtgørelse om gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen.

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1061 af 10. november 2005 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (fyrværkeribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1239 af 12. december 2005 om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m., som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1282 af 14. december 2012.

Bekendtgørelserne nr. 1244 af 12. december 2005 om udlevering af lægemiddelprøver.

Bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser mv. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 605 af 15. juni 2006 om økologiske fødevarer mv.

Bekendtgørelse nr. 937 af 11. september 2006 om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.

Bekendtgørelse nr. 173 af 26. februar 2007 om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed.

Bekendtgørelse nr. 671 af 19. juni 2007 om Konkurrencestyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven.

Bekendtgørelse nr. 672 af 19. juni 2007 om forretningsorden for Konkurrencerådet.

Bekendtgørelse nr. 590 af 28. august 2008 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 998 af 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus samt mærkning af aerosolbeholdere.

Bekendtgørelse nr. 739 af 23. juni af 2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.

Bekendtgørelse nr. 759 af 23. juni af 2010 om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet.

Bekendtgørelse nr. 760 af 23. juni af 2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen.

Bekendtgørelse nr. 976 af 13. august 2010 om anmeldelse af fusioner.

Bekendtgørelse nr. 29 af 17. januar 2011 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning mv. af oksekød.

Bekendtgørelse nr. 63 af 28. januar 2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 64 af 28. januar 2011 om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 om mærkning m.m. af lægemidler (mærkningsbekendtgørelsen).

Side 488

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (klassificeringsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur mv., som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1012 af 22. september 2014 (økologibekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 171 af 22. februar 2013 om regler for anmeldelse af aftaler mv. i henhold til konkurrenceloven.

Bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013 om kosmetiske produkter (kosmetikbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 828 af 26. juni 2013 om markedsføring af sundhedsydelser.

Bekendtgørelse nr. 417 af 28. april 2014 om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler.

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer (mærkningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 669 af 30. maj 2016 om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v.

Bekendtgørelse nr. 855 af 27. juni 2016 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land.

Bekendtgørelse nr. 1528 af 9. december 2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater (kontrolbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 552 af 22. maj 2017 om information til forbrugere om priser på valutakurser

Bekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2017 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (prismærkningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1286 af 26. november 2019 om beregning af omsætning i konkurrenceloven.

Bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur mv.

Bekendtgørelse nr. 147 af 25. februar 2020 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.

Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner.

Bekendtgørelse nr. 1155 af 18. juni 2020 om reklame og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1040 af 22. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020.

Bekendtgørelse nr. 2181 af 16. december 2020 om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning.

Bekendtgørelse nr. 92 af 27. januar 2021 om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.

Bekendtgørelse nr. 399 af 11. marts 2021 om forretningsorden for Konkurrencerådet.

Bekendtgørelse nr. 496 af 17. marts 2021 om Konkurrenceankenævnet.

Bekendtgørelse nr. 849 af 29. april 2021 om reklame m.v. for lægemidler (lægemiddelreklamebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 866 af 11. maj 2021om det internationale enhedssystem, SI,) og andre lovlige enheder (SI-bekendtgørelsen).

Side 489

Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter.

Bekendtgørelse nr. 1277 af 6. juni 2021 om det europæiske og det nordiske miljømærke (miljømærkebekendtgørelsen).

Vejledninger

Vejledning nr. 9319 af 26. juni 2013 om markedsføring af sundhedsydelser.

Betænkninger

Betænkning af 1. maj 1911 om forslag til lov til modarbejdelse af falsk reklame og uhæderlig konkurrence.

Betænkning 416/1966 om ny konkurrencelov.

Betænkning 681/1966 – markedsføring. Forbrugerombudsmand. Forbrugerklagenævnet. Kendt som Forbrugerkommissionens betænkning II.

Betænkning 597/1971. Forbrugerkommissionens betænkning I. Mærkning og skiltning mv. inden for forbrugsområdet.

Betænkning 681/1973. Forbrugerkommissionens betænkning II. Markedsføring, forbrugerombudsmand, forbrugerklagenævn.

Betænkning 738/1975 om forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse. Kendt som Forbrugerkommissionens betænkning III.

Betænkning 816/1977. Forbrugerkommissionens betænkning IV. Forbrugeroplysning, forbrugerpolitik, lov om forbrugerspørgsmål.

Betænkning 1174/1989 om distribution af adresseløse forsendelser mv.

Betænkning 1236/1992 om ny markedsføringslov.

Betænkning 1457/2005. Markedsføring og prisoplysning – betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven

Internetsider

Dansk Internet Forum: www.difo.dk

DK Hostmaster A/S: www.dk-hostmaster.dk

European Extra-Judicial Network: www.eejnet.org

Forbrugerstyrelsen: www.forbrug.dk

Det Internationale Handelskammer (ICC): www.iccwbo.com/

ICC Danmark: www.iccdanmark.dk/

International Consumer Protection and Enforcement Network: www.imsn ricc.org

Klagenævnet for Domænenavne: www.domaeneklager.dk

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: www.kfst.dk

Retsinformation: www.retsinfo.dk

Radio- og tv-nævnet: www.mediesekretariatet.dk/

Side 490