Festskrift til Palle Bo Madsen (1. udg.)

Forfattere:
Birgit Liin
Search for other papers by Birgit Liin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hans Henrik Edlund
Search for other papers by Hans Henrik Edlund in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Susanne Karstoft
Search for other papers by Susanne Karstoft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Torsten Iversen
Search for other papers by Torsten Iversen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den 2. december 2021 fylder professor, lic.jur. Palle Bo Madsen 70 år. Gennem sit omfattende forfatterskab og øvrige virke i og uden for universitetsverdenen har Palle ydet meget væsentlige bidrag på en lang række retsområder, og det vil vi gerne markere med dette festskrift. Palle er en særdeles produktiv forfatter og har publiceret en lang række større og mindre artikler og anmeldelser, og han har været forfatter eller medforfatter til stribevis af bøger om aftaleret, formueret og markedsret. Som følge af sine betydelige formidlingsevner har Palle altid været en skattet underviser og efterspurgt oplægsholder. Som kollega er han fair, grundig og omgængelig, og han nyder såvel kollegers som ledelsens store respekt. Han har endvidere varetaget hvervet som formand for utallige be-dømmelsesudvalg i universitetsregi i både ind- og udland, og han har i sær-lig grad gjort sig gældende i samarbejdet med de øvrige nordiske lande. Palle har igennem årene lagt en stor indsats i at varetage forskelligartede administrative opgaver inden for universitetets mure, og han har således bl.a. været dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i perioden 1989-1990 og derefter prorektor for Aarhus Universitet frem til 2002. Igennem en årrække har han været formand for universitetets praksisud-valg, medlem af Akademisk Råd ved BSS samt formand for JurForsk, det danske juridiske forskeruddannelsesprogram. Af eksterne hverv kan bl.a. nævnes formandskab for Teleklagenævnet, medlemskab af Konkurrencerå-det og formandskab for Ankenævnet for Biler. Palle er fortsat udpeget til at beklæde talrige poster i råd og nævn inden for og uden for universitetet, herunder Konkurrenceankenævnet. Bidragene i dette festskrift er opdelt i fire emnegrupper, som afspejler Palles vidtspændende juridiske interesseområder: Almene emner og offentlig ret, Formueret og procesret, Immaterialret og markedsføringsret, Konkurrenceret.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid