EU’s udbudsregler – i dansk kontekst (3. udg.)

Forfattere:
Grith Skovgaard Ølykke
Search for other papers by Grith Skovgaard Ølykke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mette Ohm
Search for other papers by Mette Ohm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Cecilie Fanøe Petersen
Search for other papers by Cecilie Fanøe Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægt på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014 og EU-Domstolens praksis. Bogen har primært et teoretisk sigte, men er også tænkt som opslagsbog for udbudspraktikere, der har interesse i det EU-retlige grundlag og den ramme, EU-retten sætter for dansk udbudsret. Bogen tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer implementeringen heraf i dansk ret. EU’s primærret (traktaterne, de almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder) af betydning for udbud er udviklet gradvis i de ca. 70 år EF/EU har eksisteret. Ud over primærretten er der på EU-niveau – senest i 2014 – vedtaget særlige direktiver om udbud: Et generelt udbudsdirektiv (2014/24/EU), et koncessionsdirektiv (2014/23/EU) og et forsynings-virksomhedsdirektiv (2014/25/EU). Udbudsdirektivet fra 2014 er hovedemnet i bogen, der dog også indeholder et kapitel om de øvrige direktiver – hvor også forsvars- og sikkerhedsdirektivet (2009/81/EU) samt PSO-forordningen (1370/2007/EU med ændringer fra 2016) behandles – med særlig vægt på hvordan disse regler adskiller sig fra det generelle udbudsdirektiv. I udbudsdirektiverne fra 2014 ses udbud som et markedsbaseret instrument til at realisere Europa 2020-strategien om intelligent, dvs. videns- og innovationsbaseret, bæredygtig og inklusiv vækst, og denne anvendelse af udbudsreglerne behandles gennemgående i bogen, samt i et kapitel om politiske hensyn i udbud.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid