Forvaltningsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Niels Fenger
Search for other papers by Niels Fenger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden førsteudgaven af denne bog er der forløbet otte år. Perioden har været præget af navnlig øget digitalisering og den deraf følgende anvendelse af de forvaltningsretlige regler på nye administrative løsninger, af vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Fremstillingen behandler - ud over kommentarerne til forvaltningslovens enkelte bestemmelser - bl.a. også officialmaksimen og persondatalovens videregivelsesregler samt EU-rettens og menneskerettens stadigt større krav til den nationale forvalt­ningsproces. Bogen udgør dermed et unikt arbejdsredskab for alle, som beskæftiger sig med sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid