Feriefondsloven (1. udg.)

Forfatter:
Lars Lindencrone Petersen
Search for other papers by Lars Lindencrone Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Hermed præsenteres en kommentar til lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Loven er gennemført som følge af, at den nye ferielov, lov nr. 60 af 30. januar 2019, der træder i kraft den 1. september 2020, introducerer et system med samtidighedsferie til afløsning af det hidtidige system med forskudt ferie. Dette ville i mangel af en særskilt regulering, som loven tilvejebringer, groft sagt betyde, at lønmodtagerne i perioden efter den nye ferielovs ikrafttræden ville have krav på at få udbetalt dobbelt feriegodtgørelse. En række af de bemyndigelser, som loven giver beskæftigelsesministeren til at fastsætte nærmere regler om forskellige forhold i forbindelse med administrationen af loven, er endnu ikke udnyttet. Kommentaren vil blive opdateret, i takt med at det sker. Kommentaren udgives i første omgang alene som et online-produkt via Arbejdsretsportalen og jurabibliotek.dk og som e-bog. Kommentaren vil senere blive udgivet i traditionel bogform sammen med en kommentar til den nye ferielov.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid