Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 477 (10. udg.)

Bruxelles I-forordning

Forfattere:
Jens Møller
Search for other papers by Jens Møller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Oliver Talevski
Search for other papers by Oliver Talevski in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Thønnings
Search for other papers by Peter Thønnings in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Search for other papers by Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 10. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit. Værket består af tre bind og det samlede sidetal er 3277 sider. Lovkommentaren gennemgår paragraf for paragraf retsplejelovens mere end 1000 paragraffer og gør omhyggeligt rede for lovgivning med tilhørende forarbejder, retspraksis og litteratur. De steder, hvor retstilstanden ikke er entydig, indeholder kommentarerne i et vist omfang forslag til en løsning. Ved at sikre at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet, bidrager dette trebindsværk til at vores retssystem er velfungerende. Kommenteret retsplejelov har lige siden, at førsteudgaven udkom i 1939, været et hovedværk i dansk proceslitteratur. Seneste udgave udkom for fem år siden i 2013. Der er i den mellemliggende periode gennemført flere større ændringer af loven samt en række mindre justeringer. Der er således vedtaget mere end 30 ændringer i retsplejeloven, og der er fremkommet mange hundreder nye centrale afgørelser, som alle er omtalt. Af mere markante ændringer er blandt andet de nye regler om påbud og forbud, ændrede regler om appel og appelbegrænsning i civile sager, nye regler om syn og skøn og anden sagkyndig bevisførelse. Desuden gennemgår lovkommentaren indførelsen af domstolenes sagsportal samt en række ændringer af straffeprocessuel karakter, herunder vedrørende videoafhøringer og retningslinjer for behandling af sager om økonomisk kriminalitet. Værket er forsynet med et omfattende sagsregister og krydshenvisninger, der gør det hurtigt og let at finde frem til relevante kommentarer og bestemmelser.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 9
Adgang til fuld tekst
FØRSTE BOG. Domsmagten m.m. (§§ 1- 147 f)
Første afsnit. Domstolenes ordning (§§ 1- 67)
Andet afsnit. Nævningers og domsmænds udtagelse (§§ 68- 91)
Tredje afsnit. Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer (§§ 92 - 94)
Fjerde afsnit. Anklagemyndigheden (§§ 95 - 107)
Femte afsnit. Politiet (§§ 108 - 117)
Sjette afsnit. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (§§ 118 – 118 e)
Syvende afsnit. Advokater (§§ 119 – 147 f)
ANDEN BOG. Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager (§§ 148 – 223 b)
Kapitel 19 a. (Ophævet - §§ 213-213 b.)
TREDJE BOG. Den borgerlige retspleje (§§ 224 – 447)
Første afsnit. Almindelige bestemmelser (§§ 224 – 336)
Andet afsnit. Rettergangsmåden (§§ 336 – 477)
Kapitel 41. (Ophævet)
  • Luk
  • Udvid