Den Grønlandske kriminalretspleje (1. udg.)

Forfatter:
Thomas Trier Hansen
Search for other papers by Thomas Trier Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Den 1. januar 2010 trådte en ny retsplejelov i kraft for Grønland. Retsplejeloven introducerer flere nye tiltag inden for kriminalretsplejen, hvoraf de vigtigste er: Etableringen af en ny domstolsorganisation; Etableringen af forsvarerinstitutionen, herunder introduktionen af autoriserede forsvarere; Introduktionen af bisidder til forurettede i visse sager; En detaljeret beskrivelse af kriminalsagens behandling samt til tider nye regler herfor, herunder bestemmelser om fjernkommunikation; Nye kriminalprocessuelle tvangsindgreb; Nye regler om aktindsigt; Regler om syn og skøn. Herudover er der i retsplejeloven skabt mulighed for at introducere konfliktmægling som forsøg i kriminalretten. Denne bog giver et overblik over retsplejeloven og i særdeleshed de regler, der har betydning for behandlingen af kriminalsager i første instans. Sproget er enkelt og med henvisninger til såvel betænkningen som relevante grønlandske og danske afgørelser, der illustrerer de forskellige bestemmelser.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid