Kildebeskyttelse (1. udg.)

Forfattere:
Peter Lambert
Search for other papers by Peter Lambert in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Iben Gjessing
Search for other papers by Iben Gjessing in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

'Kildebeskyttelse' er den første samlede fremstilling om de retsregler og den praksis, der knytter sig til mediernes beskyttelse af kilder. Dette angår navnligt retsplejelovens § 172 om vidnefritagelse for journalister samt visse regler om tvangsindgreb. Bogen indeholder desuden bidrag til problemstillinger, som ikke eller kun i begrænset omfang er blevet berørt tidligere. Det drejer sig blandt andet om beskyttelsen af kilder uden for retsplejeloven, kildebegrebets afgrænsning, reglernes sammenhæng med medieansvarsloven og den teknologiske udviklings betydning for forståelsen af reglerne. Fremstillingen gennemgår grundigt den del af beskyttelsen af kilder, som hviler på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis om fortolkning af kildebeskyttelsen.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid