Lærebog i erstatningsret (7. udg.)

Forfattere: Bo von Eyben og Helle Isager
Ingen adgang

I forhold til 6. udgaven af denne bog fra 2007 er fremstillingen ført ajour til den 1. juni 2011 med ny retspraksis, lovgivning og litteratur. Som bogens titel angiver, er hovedsigtet med den fortsat, at den skal kunne tjene som lærebog på jurastudiet og lignende studier. Vi er dog naturligvis opmærksomme på, at der ikke foreligger andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, og at der derfor for praktikere er behov for en fremstillingsform, der er mere udførlig, end lærebogssigtet strengt taget kan begrunde, især hvad angår omtale af den nyeste retspraksis. Vi har derfor tilstræbt også at opfylde dette behov, selv om det gør det vanskeligt at undgå, at bogens omfang vokser. Dette skyldes imidlertid tillige den stadigt mere omfattende lovregulering på området. Til gengæld har vi fastholdt afgrænsningen af, hvilke emner der bør behandles under den »almindelige« erstatningsret, men dette hænger tillige sammen med, at der på områder, som ellers kunne tænkes inddraget – f.eks. produktansvar, myndighedsansvar og rådgivningsansvar - foreligger en omfattende litteratur.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 9
Adgang til fuld tekst