Decorumkravet for præster (1. udg.)

Forfatter:
Anders Jørgensen
Search for other papers by Anders Jørgensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Præster i folkekirken skal, som det bl.a. hedder i tjenestemandsloven, i som uden for tjenesten vise sig værdige til den agtelse og tillid, som stillingen kræver af dem. Opfylder de ikke dette krav - decorumkravet - kan dette i sidste ende medføre, at de må afskediges. I denne bog foretages en nærmere juridisk analyse af decorumkravet for præster. Hvad ligger der nærmere i decorumbegrebet, og hvordan adskiller dette sig fra de øvrige ansættelsesmæssige forpligtelser, præster er underlagt? Hvordan adskiller decorumkravet for præster sig i forhold til decorumkravet for andre ansættelsesgrupper? Har folkekirkens læregrundlag nogen indflydelse på decorumvurderingen? Og hvem har kompetence til at vurdere, om decorumkravet er tilsidesat? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der forsøges belyst i bogen. Bogens anden halvdel omhandler en række forskellige eksempler på decorumkravets benyttelse i praksis. F.eks. diskuteres det, på hvilken måde decorumkravet influerer på præsters ytringsfrihed.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid