Dansk Forsikringsret (11. udg.)

Forfattere:
Henning Jønsson
Search for other papers by Henning Jønsson in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Lisbeth Kjærgaard
Search for other papers by Lisbeth Kjærgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Dansk Forsikringsret (11. udgave) er en gennemgang af grunddækningen i forsikringsselskabernes produkter, ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Siden 10. udgave udkom i 2019, er der ikke vedtaget større ændringer i lovgivningen på forsikringsaftaleområdet. Til gengæld er der afsagt mange domme og ankenævnsafgørelser i perioden, og et stigende antal sager indbringes for en højere retsinstans. Den offentligretlige regulering griber mere og mere ind i forholdet mellem forsikringsselskabet og dets kunder, som skal informeres og rådgives om stadig flere forhold både ved aftaleindgåelse og i forsikringens løbetid. Det fører til ændringer i forsikringsvirksomhedsloven – ofte i form af regler om god skik – og sådanne bestemmelser skal ankenævnet og domstolene tage i betragtning, når de afgør forsikringstvister. En række af de afgørelser, der er medtaget i bogen, afspejler dette. Ajourført frem til 1. december 2023.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 10
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid